حکم کسی که در ماه رمضان در خواب جنب می شود چیست ؟

پاسخ دهنده: معظم له

بسمه تعالی
جنب شدن در خواب روزه را باطل نمی کند.