پسرانی بعد از وفات پدرش آگاه می شود که یک مقدار زمین دارد طبق وصیت.
مردم محل نیز شهادت مالک بودن زمین را می دهد.در این زمین چشمه آب وجود دارد که مردم محل از آان استفاده می کند.
آیا این شخص ادعایی شخصی بودن آن چشمه را کرده می تواند؟

پاسخ دهنده: گروه فرهنگی سایت - استفتائات

بسمه تعالی
سلام
اگر از قبل مورد استفاده عموم بوده نمی تواند ادعای شخصی بودن را داشته باشد.