آیا برس زدن دندان که به همراه خمیر دندان باشد، روزه را باطل می کند؟

پاسخ دهنده: معظم له

بسمه تعالی
اگر به حلق نرسد اشکال ندارد.

حکم کسی که در ماه رمضان در خواب جنب می شود چیست ؟

پاسخ دهنده: معظم له

بسمه تعالی
جنب شدن در خواب روزه را باطل نمی کند.

آیا در ماه مبارک رمضان انسان میتواند مسواک و یا برس بزند ؟

پاسخ دهنده: معظم له

بسمه تعالی
مسواک و برس زدن اگر چیزی وارد حلق نشود اشکال ندارد.