کسى که وظیفه اش تیمم است می تواند پیش ازرسیدن وقت نمازتیمم کند؟

پاسخ دهنده: معظم له

پیش از رسیدن وقت نماز تیمم براى نماز صحیح نیست.اگر براى واجبات یا مستحبات دیگر تیمم کند و وقت نماز فرارسد و عذرش باقى باشد مى تواند با همان تیمم نماز بخواند.