اگر درپیشانى یا پشت دست ها مانعى وجود داشته باشد که رفع آن ممکن نیست وظیفه چیست؟

پاسخ دهنده: معظم له

احتیاط واجب این است که با دست روى مانع مسح شود و بعد از زوال عذر،نماز، اعاده یا قضا شود.

اگر درکف دست مانعى باشد که رفع آن ممکن نیست چگونه تیمم کند؟

پاسخ دهنده: معظم له

پشت دست بر زمین زده مى شود وبا آن پیشانى وپشت دست دیگر مسح مى شود احتیاط این است که باکف دست هم مسح شود.

اگر پیشانى و پشت دست هاى کسى جبیره و باند باشد وظیفه اش چیست؟

پاسخ دهنده: معظم له

باید تیمم کند وروى جبیره رامسح کند و نماز بخواند.پس از بهبودى، نمازهاى را که با این گونه تیمم خوانده است بنابر احتیاط قضا کند.

کسى که جراحى پلاستیک مى کند و این عمل، مانع از رسیدن آب به بدن شود وظیفه چیست؟

پاسخ دهنده: معظم له

در صورت امکان رفع مانع کند و اگررفع مانع امکان ندارد بدل از غسل یا وضو تیمم کند.اگر آن مانع دراعضاء تیمم باشد باید میان وضو جبیره اى و تیمم جمع کند.