اگر دو دست کسى از بالا ى مرفق یا از بازو قطع شده باشد چه گونه تیمم کند؟

پاسخ دهنده: معظم له

پیشانى را به نیت تیمم به زمین بمالد، درصورت امکان نائب هم بگیرد.

اگر درکف دستها زخم باشد یا نجاست سرایت کننده باشد و ازاله آن هم ممکن نباشد چگونه تیمم کند؟

پاسخ دهنده: معظم له

پشت دست ها را به زمین بزند بعد پیشانى را با پشت دست ها مسح کند بعد با پشت دست چپ پشت دست راست را مسح کند وآنکاه با پشت دست راست پشت دست چپ را مسح کند.

اگر کسى عاجز از انجام تیمم باشد وظیفه اش چیست؟

پاسخ دهنده: معظم له

نائب بگیرد و عاجز را با دست هاى خودش تیمم بدهد اگر این هم امکان ندارد خود نائب با دست هاى خود عاجز را تیمم بدهد.

اگر کسى عاجز ازتیمم باشد کسى دیگرى چگونه اورا تیمم دهد؟

پاسخ دهنده: معظم له

در صورت امکان با دست خود بیمار او را تیمم دهد واگر امکان ندارد با دست خود تیمم دهد.

اگر دست راست کسى جبیره اى داشته ونتواند بر خاک بزند یا مسح کند آیا زدن بر خاک و مسح بادست چپ تنها کفایت مى کند؟

پاسخ دهنده: معظم له

اگر وظیفه اش تیمم است کفایت مى کند، اما احوط این است که در صورت امکان نائب هم بگیرد.

کسى که به خاطر شکستگى دستش به گردنش آویزان باشد چگونه وضو و تیمم کند؟

پاسخ دهنده: معظم له

اگر مى تواند خودش وضو جبیره اى انجام دهد وگرنه نائب بگیرد اگر باز از وضوگرفتن یا نائب گرفتن عاجز است باید خودش تیمم کند و اگر نمى تواند باید نائب بگیرد و اگر نائب گرفتن هم امکان ندارد باید با یک دست صورت خودرا بشوید و یا با همان دست تیمم کند.

اگر هر دو دست کسى ازمچ قطع شده باشد چگونه تیمم کند؟

پاسخ دهنده: معظم له

نخست پیشانى را به نیت تیمم به زمین بزند و بعد از آن ذراع هاى هر دو دست را به زمین بزند و پیشانى را مسح کند بعد از آن با ذراع دست چپ پشت ذراع دست راست را و بعد از آن با ذراع دست راست پشت ذراع دست چپ را مسح کند.علاوه بر این، اگرامکان داشته باشد نایب هم بگیرد.