آیا یک یا نیم ساعت قبل از رسیدن وقت نماز می توان به نیت نماز وضو گرفت؟

پاسخ دهنده: معظم له

به قصد آمادگى و تهیؤ براى نماز قربتاً الى الله اشکالى ندارد اما نباید قصد وجوب شود، احوط این است که وضو قبل از وقت نماز دائماً به قصد قربت مطلقه انجام شود

آیا یک یا نیم ساعت قبل از رسیدن وقت نماز می توان به نیت نماز وضو گرفت؟

پاسخ دهنده: معظم له

به قصد آمادگى و تهیؤ براى نماز قربتاً الى الله اشکالى ندارد اما نباید قصد وجوب شود، احوط این است که وضو قبل از وقت نماز دائماً به قصد قربت مطلقه انجام شود.

آیا وضو گرفتن پیش از وقت نماز جایز است؟

پاسخ دهنده: معظم له

اگر وقت نماز نزدیک باشد یا وقت نماز دور است اما به نیت این که با طهارت و وضو باشد وضو بگیرد نماز با آن جایز است