اگر کسى پیش از مسح، شیر تر آب را ببندد و بعداً مسح کند وضویش صحیح است؟

پاسخ دهنده: معظم له

در صورتى که با همان انگشتان که شیر را بسته است مسح کند وضویش باطل است.اما اگر بعد از ریختن آب بر دست چپ بلافاصله شیر را ببندد، و بعد از کشیدن دست راست بر دست چپ مسح سرو پا را انجام دهد وضویش صحیح است.

اگر کسى پیش از مسح، شیر تر آب را ببندد و بعداً مسح کند وضویش صحیح است؟

پاسخ دهنده: معظم له

در صورتى که با همان انگشتان که شیر را بسته است مسح کند وضویش باطل است.اما اگر بعد از ریختن آب بر دست چپ بلافاصله شیر را ببندد، و بعد از کشیدن دست راست بر دست چپ مسح سرو پا را انجام دهد وضویش صحیح است.

اگر بر اثرگرما رطوبت دردست انسان براى مسح سر و پا باقى نماند چکارکند؟

پاسخ دهنده: معظم له

از ریش خود آب بگیرد و اگر ریش ندارد از آبروهاى خود آب را بگیرد.