غسل هاى واجب و مستحب (غیر از غسل جنابت ) از وضو کفایت مى کند؟

پاسخ دهنده: معظم له

تمام غسل های واجب و مستحب غیر از غسل استحاضه متوسطه کفایت از وضو می کند.

آیا تمام غسلهای واجب و همچنین غسلهای مستحبی که با دلیل معتبر ثابت شده (مثل غسل جمعه، غسل احرام، غسل شبهای قدر و مانند آن) کفایت از وضو می کند؟ یا خیر؟

پاسخ دهنده: معظم له

تمام غسلهای واجب و غسلهای که استحباب آنها توسط دلیل معتبر ثابت شده کفایت از وضو می کند.

بغیر از غسل جنابت با سایر غسل های واجب یا مستحبی مانند غسل مس میت یا غسل جمعه و غیره می شود به عوض وضو با أن نماز خواند؟

پاسخ دهنده: معظم له

تمام غسلهای واجب (غیر از غسل استحاضه متوسطه) و غسلهای که استحباب شان شرعاً ثابت شده مثل غسل جمعه و.. از وضو کفایت می کنند.