558 0 1400/03/26
پیام تشکر بیت مرجع فقید از برگزار کنندگان و شرکت کنندگان مراسم حضرت آیت الله العظمی محقق کابلی (قدس سره)
پیام تشکر بیت مرجع فقید از برگزار کنندگان و شرکت کنندگان مراسم حضرت آیت الله العظمی محقق کابلی (قدس سره)

پیام تشکر بیت مرجع فقید


توجه

ارسال دیدگاه