اگر درکف دستها زخم باشد یا نجاست سرایت کننده باشد و ازاله آن هم ممکن نباشد چگونه تیمم کند؟

پاسخ دهنده: معظم له

پشت دست ها را به زمین بزند بعد پیشانى را با پشت دست ها مسح کند بعد با پشت دست چپ پشت دست راست را مسح کند وآنکاه با پشت دست راست پشت دست چپ را مسح کند.

کسى که وظیفه اش تیمم است می تواند پیش ازرسیدن وقت نمازتیمم کند؟

پاسخ دهنده: معظم له

پیش از رسیدن وقت نماز تیمم براى نماز صحیح نیست.اگر براى واجبات یا مستحبات دیگر تیمم کند و وقت نماز فرارسد و عذرش باقى باشد مى تواند با همان تیمم نماز بخواند.

اگر درپیشانى یا پشت دست ها مانعى وجود داشته باشد که رفع آن ممکن نیست وظیفه چیست؟

پاسخ دهنده: معظم له

احتیاط واجب این است که با دست روى مانع مسح شود و بعد از زوال عذر،نماز، اعاده یا قضا شود.

اگر درکف دست مانعى باشد که رفع آن ممکن نیست چگونه تیمم کند؟

پاسخ دهنده: معظم له

پشت دست بر زمین زده مى شود وبا آن پیشانى وپشت دست دیگر مسح مى شود احتیاط این است که باکف دست هم مسح شود.

آیا دست دادن با زنهاى نامحرم به قصد احوالپرسى در صورتى که دست زن در چادر پیچیده باشد جایز است؟

پاسخ دهنده: معظم له

دست دادن با پیرزن ها به این صورت مهیج نیست اما از دست دادن با زنان جوان حتى از پشت چادر اجتناب شود.

کسانى که اندکى توضیح المسائل خوانده اند اما فرق اخبار و انشاء را نمی دانند می توانند عقد نکاح و صیغة طلاق کسى را بخوانند؟

پاسخ دهنده: معظم له

اگر فرق اخبار و انشاء را ندانند عقد و طلاق آنها صحیح نیست.

اگر عاقد معناى اخبار و انشاء را نفهمد ویا درهنگام خواندن عقد قصد انشاء را نداشته باشد عقد نکاح صحیح است؟

پاسخ دهنده: معظم له

در هر دو دو صورت محکوم به بطلان است.

در مواردى که وکیل گرفتن دختر محرز نباشد اما رضایت او محرز باشد عقد وکالتا خوانده می شود یا فضولا؟

پاسخ دهنده: معظم له

اگر عقد فضولى جارى شود وعروس و داماد آن را قبول کنند صحیح است اما در عقد وکالتى باید وکالت براى عاقد ثابت شود یا از طریق بینه و یا از طریق خود زوجین.

اگر کسى یقین پیدا کند که عقد نکاح او و هسمرش باطل بوده است زیرا عاقد اهلیت و صلاحیت و شرایط خواندن عقد را نداشته است وظیفه آنان چیست؟

پاسخ دهنده: معظم له

تا زمانى که زوجین اطمینان به صحت عقد دارند ویقین به بطلان پیدا نکرده اند، استمتاعات زناشویی جایز و فرزندان آنان حلال زاده است اما وقتی که یقین به بطلان عقد پیدا کردند بدون خواندن عقد جدید استمتاعات زناشویى جایز نیست.

زن و مردى مرتکب زنا می شوند و زن حامله می شود، اگر عقد نکاح بخوانند براى ازدواج این عقد صحیح است و آیا فرزند نامشروع آنان به خاله و عمه اش محرم است؟

پاسخ دهنده: معظم له

اگر زن شوهردار نبوده است و دخول درعدة طلاق رجعى واقع نشده است عقد صحیح و فرزند آنان براى خاله و عمه اش محرم است یعنى آن اولاد که از عقد متولد شده باشند، واما آن ولد که از زنا متولد شده باشد احتیاط در جمیع جهات مراعات شود.

آیا عقد محرمیت غیر از عقد ازدواج است و نیاز به طلاق دارد؟

پاسخ دهنده: معظم له

عقد محرمیت همان عقد ازدواج موقت است که نیاز به طلاق ندارد و با انقضاى مدت، و یا بخشیدن مدت محرمیت پایان می یابد.

آیا عقد محرمیت غیر از عقد ازدواج است و نیاز به طلاق دارد؟

پاسخ دهنده: معظم له

"عقد محرمیت" همان "عقد ازدواج موقت" است که نیاز به طلاق ندارد و با انقضاى مدت، و یا بخشیدن مدت محرمیت پایان می یابد.

اگر مردى با زنى که در عده است از روى جهالت ازدواج کند و زن هم اظهار نکندکه درعده است این عقد صحیح است؟

پاسخ دهنده: معظم له

اگر زن و مرد هر دو جاهل به موضوع (عده ) یا جاهل به حکم (حرمت ) باشند و دخول محقق نشده باشد عقد باطل اما حرمت ابدى پیدا نمی کند اما اگر جاهل نباشند زن براى مرد حرام ابدى می شود.

زن و مردى مرتکب زنا می شوند و زن حامله می شود، اگر عقد نکاح بخوانند براى ازدواج این عقد صحیح است و آیا فرزند نامشروع آنان به خاله و عمه اش محرم است؟

پاسخ دهنده: معظم له

اگر زن شوهردار نبوده است و دخول درعدة طلاق رجعى واقع نشده است عقد صحیح و فرزند آنان براى خاله و عمه اش محرم است یعنى آن اولاد که از عقد متولد شده باشند، واما آن ولد که از زنا متولد شده باشد احتیاط در جمیع جهات مراعات شود.

کسى مبلغ صد هزار تومان ازکس دیگرى بدهکار(قرض دار) است.اگر بدهکارکتابش را با طلبکار مصالحه کند به شرط این که طلبکار پولش را از او نخواهد این مصالحه صحیح است؟

پاسخ دهنده: معظم له

بله، با مصالحه بدهکار برى الذمه می شود.

اگر زن و شوهرى مصالحه کنند که شوهر در طلاق رجعى، حق رجوع نداشته باشد این مصالحه صحیح و الزام آور است؟

پاسخ دهنده: معظم له

مصالحه یاد شده صحیح نیست.

درعقد صلح همه اقسام خیار وجود دارد یا برخى ازآنها؟

پاسخ دهنده: معظم له

غیر از خیار مجلس، حیوان و تاخیر, سایر خیارات وجود دارد.

کسى باغى دارد که راه عبور و مرورش از بالاى زمین خودش دور است.اما اگر از بالاى زمین همسایه برود نزدیک می شود.برادرهمسایة صاحب زمین می گوید فلان مبلغ پول بده با هم مصالحه می کنیم ومن برادرم را راضى می کنم که به شما راه عبور و مرور از بالاى زمینش را بدهد آیا این مصالحه صحیح است؟

پاسخ دهنده: معظم له

مصالحه یاد شده فضولى است و اگر همسایة صاحب زمین آن را امضا و قبول کند صحیح است.

شخصى خانه اى سه اطاقه را اجاره می کند.اما بعداً معلوم می شود که یکى از این اطاق ها قابل استفاده نیست.آیا مستأجر حق فسخ دارد؟

پاسخ دهنده: معظم له

اگر مستأجر قبلا علم نداشته باشد که اطاق قابل استفاده نیست، خیار فسخ دارد و اگر راضى شد و فسخ نکرد، اجاره اطاق را نسبت به مجموع اجارة خانه، می تواند از مالک مطالبه نماید و یا از اجارة خانه کسر نماید.

با توجه به نزدیک شدن انتخابات پارلمان (27 سنبله 1389) در افغانستان، و تعدد کاندیدا (به طوری که احتمال شکست بسیاری وجود دارد)، برخی از کاندیدان مسائل حزبی و مسائل طایفه ای را دامن زده و تعهداتی را در این راستا از مردم گرفته اند.
اکنون از حضور مرجع عالیقدر این دو سؤال مطرح است:
1ـ آیا چنین تعهداتی مشروعیت داشته و عمل به آنها لازم است؟
2ـ تکلیف شرعی مردم نسبت به حضورشان در پای صندوقهای رأی چیست؟

پاسخ دهنده: معظم له

1ـ کسانیکه صلاحیت نمایندگی و فعالیت اجتماعی را در مجلس قانون گذاری ندارند، نباید کاندید شود و تعهدات شان اعتبار شرعی ندارد.
2ـ حضور مردم برای تعیین سر نوشت شان لازم و ضروری است؛ باید افراد مؤمن، متعهد، ورزیده و شجاع را انتخاب نمایند، تا از حقوق ملت دفاع کنند و برای ترقی کشور وملت تلاش نمایند.