اگر بر اثر بمباران و...بدن مرده اى متلاشى شود و اعضاى تیمم هم نداشته باشد وظیفه چیست؟

پاسخ دهنده: معظم له

اگر قابل شستن با آب و حنوط نباشد، قطعات بدن مرده را درکفنى پیجیده و نماز میت بر او خوانده، دفن کنند.

اگر بر اثر آتش سوزى تنها استخوانى ازمیت باقى مانده باشد وظیفه چیست؟

پاسخ دهنده: معظم له

باید همه احکام میت (غسل،کفن، حنوط، نماز و دفن ) انجام شود.

آیا مومیایی کردن بدن میت مسلمان جایز است؟

پاسخ دهنده: معظم له

جایز نیست

آیا استحباب ریختن آب و گلاب یا کشیدن خط بر روى قبر ثابت شده است؟

پاسخ دهنده: معظم له

ریختن آب خوب است اما استحباب موارد دیگر ثابت نشده است.

اگر مسلمانى با لباس خودش، بدون غسل، کفن، حنوط و نماز دفن شود وظیفه چیست؟

پاسخ دهنده: معظم له

اگر بدن میت متلاشى نشده باشد نبش قبرکنند و احکامى که درباره یک میت مسلمان است اجراء شود واگر بدن بوگرفته نمازمیت بر قبر اوخوانده مى شود اما غسل وکفن و حنوط ساقط مى شود.

گر آب به اندازه یک غسل میت بیشتر نباشد و دو غسل دیگر را کفایت نکند وظیفه چیست؟

پاسخ دهنده: معظم له

به جاى دوغسل دیگر باید میت تیمم داده شود.

عضوى از اعضاى میت مسلمانى پیدا شود اما فهمیده نشود که از زن است یا ازمرد چه کسى اورا غسل بدهد؟

پاسخ دهنده: معظم له

بنابراحتیاط عضو یاد شده از بالاى لباس غسل داده شود فرقی نمی کند غسل دهنده زن باشد یا مرد و اقوى جواز غسل آن بدون لباس (حائل)است.

اگر مماثلى ازجنس خود میت یا محرمى براى میت وجود نداشته باشد چگونه غسل داده می شود؟

پاسخ دهنده: معظم له

غسل ساقط مى شود.

در بعضى از مناطق افغانستان، علف هاى کوه ها براى مصارف زمستان گوسفندان وگاوها جمع آورى می شود و حدود علفزار هر خانه و منطقه هم از قدیم الایام مشخص و تقسیم شده است؛ اگر علف این کوه ها فروخته شود آیا هیزم آن نیز تابع علف است؟

پاسخ دهنده: معظم له

کوه عام پیش از احیا مال کسى نیست تا آن را بفروشد تنها می تواند استفاده کند و اگر حریم قریه باشد ایجاد مزاحمت براى اهل قریه جایز نیست.

چشمه ها و آب هایی که در برخی کوه های عام وجود دارد که مال صاحب علفزار است یا بدون صاحب اند؟ آیاکسى می تواند در پیرامون چشمه ها، زمین کشا ورزى درست کند؟

پاسخ دهنده: معظم له

هرکسى که بیشتر از دیگران زمین درست کرده است حق اولویت دارد و اگر آب اضافه و زیاد شد دیگران هم می توانند از آن استفاده کنند

کسى پیرامون زمین خود را احیاء و نهال غرس کرده است اهالى قریه می گویند حریم قریه تنگ شده است و ضرر به ما می رسد آیا مطلق ضرر اهل قریه کفایت می کند براى پس گرفتن حریم قریه یا ملاک عسر و حرج اهالى است؟

پاسخ دهنده: معظم له

اگر احیاى حریم موجب ضرر و مزاحمت اهالى شود براى پس گرفتن حریم کفایت می کند.

چشمه اى بوده است که اهالى منطقه از آب آن استفاده می کرده اند اما محل چشمه ازکس دیگرى بوده است که در اطراف چشمه نهال غرس کرده است و اکنون آب به قریه نمی رسد آیا اهالى قریه درخت هاى یاد شده را می تواند قطع کنند؟

پاسخ دهنده: معظم له

اگر صاحب زمین چشمه را حفرکرده باشد یا همراه با زمین از دیگرى خریده باشد مالک آن است و اهالى قریه حق استفاده از آب آن را ندارند.اما اگر چشمه از مباحات اولیه است حق اولویت براى کسانى است که اول از آن چشمه استفاده می کرده اند.اگر اهالى از اول استفاده کرده اند وحق سبق دارند درخت هارا قطع می توا نند.

ر بعضى از مناطق افغانستان، علف هاى کوه ها براى مصارف زمستان گوسفندان وگاوها جمع آورى می شود و حدود علفزار هر خانه و منطقه هم از قدیم الایام مشخص و تقسیم شده است.آیا خرید وفروش علفزارهاى یاد شده و تصرف دیگران در حدود علفزارهاى دیگران بدون اجازه جایز است؟

پاسخ دهنده: معظم له

فروختن علفزارها جایز نیست و اگر علفزارها حریم قریه باشد ایجاد مزاحمت براى دیگران جایز نیست

در بعضى از مناطق افغانستان، علف هاى کوه ها براى مصارف زمستان گوسفندان وگاوها جمع آورى می شود و حدود علفزار هر خانه و منطقه هم از قدیم الایام مشخص و تقسیم شده است؛ اگر علف این کوه ها فروخته شود آیا هیزم آن نیز تابع علف است؟

پاسخ دهنده: معظم له

کوه عام پیش از احیا مال کسى نیست تا آن را بفروشد تنها می تواند استفاده کند و اگر حریم قریه باشد ایجاد مزاحمت براى اهل قریه جایز نیست.

آیا کسى می تواند در حریم قریه خانه بسازد؟

پاسخ دهنده: معظم له

ساختن خانه در حریم قریه اگر موجب شودکه اهل قریه در مضیقه بیفتند حکم غصب را دارد و اهالى می توانند خانه را خراب کنند

حریم نهر آب ازنظر وسعت و فضا چه اندازه است؟

پاسخ دهنده: معظم له

به اندازه رفع احتیاجات مانند جاى انداختن گل و لاى نهر و رفت و آمد مالکان آن.

چشمة آب کسى بر اثر سیلاب خراب و آب آن قطع می شود اما آب از بالاى زمین کس دیگرى بیرون می آید آیا آب چشمة جدید مال صاحب چشمة قدیم است یا مال صاحب زمین است؟

پاسخ دهنده: معظم له

صاحب چشمة قدیم باید همان محل قدیم چشم ه را حفرکند یا جاى دیگرى از زمین خود را براى پیدا کردن آب چشمه حفرکند اما اگر نتوانست آب چشمه را پیداکند احوط این است که با صاحب زمینى که چشمة جدید درآن جارى شده است مشترکا از آب آن استفاده کنند

کسى پیرامون زمین خود را احیاء و نهال غرس کرده است اهالى قریه می گویند حریم قریه تنگ شده است و ضرر به ما می رسد آیا مطلق ضرر اهل قریه کفایت می کند براى پس گرفتن حریم قریه یا ملاک عسر و حرج اهالى است؟

پاسخ دهنده: معظم له

اگر احیاى حریم موجب ضرر و مزاحمت اهالى شود براى پس گرفتن حریم کفایت می کند.

اگر زن حاضر نشودکه فرزند مشترکش را به شوهرش بدهد آیا حق دارد که نفقه و مخارج فرزند یاد شده را از شوهرش بگیرد؟

پاسخ دهنده: معظم له

حق حضانت فرزند پسر تا دوسال با مادراست و نفقه ومخارج این دو سال را می تواند از شوهرش بگیرد اما بعد از دو سال شوهر (پدر بچه) حق دارد که پسرش را از مادرش جداکند و با خود ببرد.

کسى در جنگ کابل بدون وصیت کشته شده و از او یک دختر باقى مانده است مادر دختر ادعا می کند که چون مهریه اش را به شوهر مقتولش بخشیده است دخترم را با خودم می برم.آیا مادر دختر چنین حقى دارد؟

پاسخ دهنده: معظم له

حق حضانت دختر تا هفت سال با مادرش است وبعد ازهفت سالگى تا زمان بلوغ می تواند دخترش را نگهدارد اما بعد از بلوغ حق انتحاب زندگى با خود دختر است که با مادرش زندگی کند یا با اقوام پدرش.اما مادر حق نداردکه دختر را عوض مهریه اش بگیرد.