کسى که براى انجام دادن نماز و روزه میتى اجیر شده است و مقدارى از نماز و روزه را انجام داد و مقداری را انجام نداده است و حالا فراموش کرده است که چه مقدار را انجام داده و چه مقدار را انجام نداده است وظیفه اش چیست؟

پاسخ دهنده: معظم له

اگر انجام نماز وروزه را درظرف زمانى خاص تعهدکرده باشد و زمان هم تمام نشده باشد باید آن قدر نماز بخواند و روزه بگیرد که یقین به فراغ ذمه اش پیدا کند امااگرزمان معین به پآیان رسیده است بدون اجازه مستاجر نمی تواند باقی مانده را در خارج از وقت معین انجام دهد.واگردسترسى به مستاجر ندارد باید از حاکم شرع اجازه بگیرد.

طلابى که ازکشورشان به کشورى دیگرى براى تحصیل می روند، چند سال درکشورمقصد بمانند تا حکم وطن پیدا کند؟

پاسخ دهنده: معظم له

اگرقصد چهار سال یا بیشتر را داشته باشند حکم وطن را دارد.

رخی ازکارگران افغانى مقیم ایران هر روز مسافت شرعى میان خانه و محل کارشان را می پیمایند، یا کارهاى سیار مانند جوشکارى و بنایى دارند نمازو روزه شان چه حکمی دارد؟

پاسخ دهنده: معظم له

اگر سه ماه یا بیشتر در این مسافت شرعى رفت و آمد دارند و نیز - کسانى که در جایى اقامه نمی کنند و همیشه درگردش هستند باید روزه و نمازشان را تمام بخوانند.

کسى که حواله دار است و پول کارگران افغانى را به افغانستان می برد گاهى یک ماه یا دو ماه در ایران معطل می شود و بیشتر اوقات در سفر است نمازش قصر است یا دا‌ئم السفر به حساب می آید؟

پاسخ دهنده: معظم له

اگر کار همیشگى اش این باشد نمازش تمام است و اگر یک ماه یا دو ماه در وطن می ماند، در سفر اول تا مقصد اول (مثلا مشهد) نمازش قصر است اما بعد از آن وقتى براى گرفتن حواله در شهرها می گردد نمازش تمام است.

تاجرى که درهر ماه دو یا سه بار مسافرت می کند نمازش چه حکمی دارد؟

پاسخ دهنده: معظم له

اگر در هر ماه سفرش پیش از حضرش است نمازش تمام است مشروط بر این که ده روز در وطن نماند وگرنه در سفر اول احتیاط در جمع میان قصر و تمام است.

اگر درمیان خانه ومحل کارکسى هشت فرسخ فاصله داشته باشد شش - هفت روز در محل کار و سه - چهار روز در خانه اش باشد و تا یک سال ادامه داشته باشد حکم نماز و روزه اش چیست؟

پاسخ دهنده: معظم له

: اگر سه ماه تا یک سال ادامه دارد نمازش تمام و باید روزه بگیرد

کسى که خانه اش در قم و محل کارش درتهران است و هفته اى یک بار به قم می آید نماز و روزه اش چه حکمی دارد؟

پاسخ دهنده: معظم له

اگر مانند طلاب قصد بود و باش طولانى را در قم دارد، قم مقر ایشان در حکم وطن به حساب می آید.اگرمسافرت به تهران درطول سال باشد حکم دایم السفر را دارد، روزه بگیرد و نماز را تمام بخواند.

کسى که از خانه چهار فرسخ یا هشت فرسخ تا محل کارش می رود و شب برمی گردد نماز و روزه اش چه حکمی دارد؟

پاسخ دهنده: معظم له

اگر شغلش سه ماه یا بیشتر طول بکشد نمازش تمام و باید روزه بگیرد.

کسى که هفته اى یک باراز ورامین به تهران می رود حکم روزه و نمازش چیست؟

پاسخ دهنده: معظم له

چنانچه چهارسال در ورامین مانده باشد، و یا قصد ماندن چهار سال و بیشتر را داشته باشد در سفر نماز را شکسته بخواند.اما در ورامین که محل سکونتش است، بدون قصد اقامه، نماز را تمام بخواند و روزه را بگیرد.

مدت 9 سال در ررامین سکونت دارم و از وطن خود افغانستان نیز اعراض نکرده ام.محل کارم شهررى یا تهران است.روزانه صبح سرکار می روم و مغرب بر می گردم.حکم نماز و روزه ام چیست؟

پاسخ دهنده: معظم له

در ورامین و محل کار، روزه بگیرید و نماز را تمام بخوانید.

برخی ازکارگران افغانى مقیم ایران هر روز مسافت شرعى میان خانه و محل کارشان را می پیمایند، یا کارهاى سیار مانند جوشکارى و بنایى دارند نمازو روزه شان چه حکمی دارد؟

پاسخ دهنده: معظم له

اگر سه ماه یا بیشتر در این مسافت شرعى رفت و آمد دارند و نیز - کسانى که در جایى اقامه نمی کنند و همیشه درگردش هستند باید روزه و نمازشان را تمام بخوانند.

کسانى که روزها از اردوگاه ساوه براى کار به ساوه و اطراف آن می روند و شب به اردوگاه باز می گردند نماز و روزه شان چه حکمی دارد؟

پاسخ دهنده: معظم له

اگر این آمد و شد حداقل براى پیش از سه ماه است نمازشان تمام است و باید روزه بگیرند.

مهاجرین افغانى که شش ماه یا کمتر در روستاهاى ایران زندگى می کنند.نماز و روزه شان چه حکمی دارد؟

پاسخ دهنده: معظم له

نمازشان تمام و روزه بگیرند.

مهاجرین افغانى که چند سال یا چند ماه درایران درحال تردد به سر می برند و نمی دانند چه وقت آنان را اخراج می کنند حکم نماز و روزه شان چیست؟

پاسخ دهنده: معظم له

تا زمانى که ازمحل اقامتشان سفر نکرده اند نمازشان تمام و باید روزه بگیرند اما وقتى سفرکردند اقامت باطل و نماز و روزه شان قصر می شود.

طلبه اى که در قم درس می خواند و براى کار اندکى مادى و تفریحى هر جمعه به تهران می رود آیا نمازش در ایام هفته شکسته است یا تمام؟

پاسخ دهنده: معظم له

درمسافرت به تهران نماز قصر می شود ولى اگر سفر او داراى غرض عقلایی نباشد مصرف سهم مبارک امام (علیه السلام) اشکال دارد.

تهران کنونى ازبلاد کبیره است؟

پاسخ دهنده: معظم له

بلی بلاد کبیره است، اگر دریک محله و منطقه تهران قصد اقامت شود تا از تهران خارج نشود نماز تمام و روزه واجب است.

مهاجرینى که به مدت سیزده سال در ایران زندگى می کنند و از وطن شان اعراض نکرده اند هر روز فاصله و مسافت شرعى میان خانه و محل کارشان را می روند و می آیند حکم نماز و روزه شان چیست؟

پاسخ دهنده: معظم له

اگر همیشه وهر روزمسافت یاد شده را طى می کنند نمازشان تمام و روزه واجب است.

اگر اختلاف بین امام و ماموم در اجزا و شرائط به خاطر اجتهاد یا تقلید باشد اقتدا جایز است؟

پاسخ دهنده: معظم له

اگر اختلاف در ارکان نباشد جایز است.

اگر دست یا پاک کسى ازمچ قطع شده باشد مى تواند امام جماعت شود؟

پاسخ دهنده: معظم له

احتیاطاً از امامت جماعت خوددارى کند.

اگر انگشت دست کسى قطع شده باشد مى تواند امام جماعت شود؟

پاسخ دهنده: معظم له

اشکال ندارد اما ترک امامت احوط است.