لباس ترک که براى خشک شدن بر روى چوبى پهن شده بود و لباس خشک نجسى با آن ملاقات کرد و شک شد که لباس تر وپاک درهنگام ملاقات خشک شده بود یا نه چه حکمى دارد؟

پاسخ دهنده: معظم له

لباس پاک محکوم به نجاست نیست.

کفش ها و لباس هاى دسته دوم (لیلامى) که از خارج وارد مى شود چه حکمى دارد؟

پاسخ دهنده: معظم له

لباس هاى لیلامى در صورت عدم علم به نجاست آن پاک است اما کفش وکت جرمى محکوم به نجاست است.

برخى از کشورهاى غیر اسلامى از کشورهاى اسلامى چرم مى خرند و آن را با چرم تولیدى خودشان مخلوط مى کنند و کفش تولید مى کنند و معلوم نیست که کفش هاى خارجى که به کشورهاى اسلامى وارد مى شود از کدام نوع چرمهاى یاد شده است.پوشیدن این نوع کفش ها چه حکمى دارد؟

پاسخ دهنده: معظم له

اجتناب از همه آنها واجب است.

پوشیدن کفش هاى چرمى که در کشورهاى غیر اسلامى تولید مى شود چه حکمى دارد؟

پاسخ دهنده: معظم له

اگر با چرم صنعتى تولید شده باشد محکوم به طهارت و اگر با چرم حیوانى تولید شده باشد باید از آن اجتناب شود.

کسى براى انجام اعمال عبادى ویا غیر عبادى وکیل مى شود،اگر وکیل و موکل ازدو مجتهد تقلید داشته باشند وکیل اعمال یاد شده را مطابق فتواى مرجع تقلید موکل انجام دهد یا مطابق فتواى مرجع تقلید خودش؟

پاسخ دهنده: معظم له

در عمل غیر عبادى مانند عقد نکاح مثلا اگر وکیل اختلاف فتوى را بداند باید مطابق با فتواى مرجع تقلید موکل انجام دهد و اگرنداند می تواند مطابق با فتواى مرجع تقلید خودش انجام بدهد، ولى عمل به احتیاط احوط است

کسى اجیر یا نائب مى شود که نماز، روزه، حج کسى دیگرى را انجام بدهد، اعمال یاد شده را مطابق فتواى مرجع تقلید خود انجام دهد یا مرجع تقلید موجر و منوب عنه؟

پاسخ دهنده: معظم له

عبادات را طبق نظر و فتواى مرجع تقلید خود انجام بدهد.

اگر الکل طبى مسکرباشد پاک است یا نجس؟

پاسخ دهنده: معظم له

الکل طبى پاک است اما اگر مست کننده و قابل شرب باشد حرام است.

اگرمجتهدى که مقلد از او تقلید داشته است از دنیا برود، رجوع به مجتهدى که ازنظر علمى مساوى با مجتهد میت است جایز است؟

پاسخ دهنده: معظم له

اگردربین مجتهدان زنده اعلم از این وجود نداشته باشد، رجوع به او واجب است.

کسى از مجتهدى تقلید نکرده است اما میداند که آن چه را انجام مى دهد مطابق با فتواى یکى از مجتهدین جامع الشرائط است، آیا اعمال او صحیح است یا نه؟

پاسخ دهنده: معظم له

اعمالى چنین کسى محکوم به صحت است.

هرگاه امر دائر شود یین دو مجتهد که یکى استنباط خوب دارد و دیگرى استنباط زیاد دارد کدام یکى درتقلید کردن مقدم است؟

پاسخ دهنده: معظم له

تقلید کردن از مجتهدى که خوب استنباط مى کند واجب است به شرط که سائر شرائط را دارا باشد.

تقلید ابتدائى ازمجتهد میت اعلم جایز است یا نه؟

پاسخ دهنده: معظم له

چنین تقلیدى درغیر امور زعامتى مانعى ندارد

شخصى ازمجتهدى تقلید داشته است که چندین سال است از دنیا رفته است اما براى باقی ماندن به تقلیدش به مجتهد زنده رجوع نکرده است،اعمال گذشته او چه حکمى دارد؟

پاسخ دهنده: معظم له

اگراعمال گذشته او مطابق بافتواى مجتهد اعلم انجام گرفته باشد صحیح است اعاده و قضا لازم ندارد.

اگرمجتهدى در باب عبادات اعلم و مجتهد دیگرى در باب معاملات اعلم باشد تبعیض درتقلید واجب است یا نه؟

پاسخ دهنده: معظم له

در فرض مذکور تبعیض در تقلید لازم است، باید از مجتهد اعلم در ان باب تقلید شود.

شخصى بدون اینکه اعلم بودن مجتهدى برایش احراز شود از او تقلید مى کند وچندین سال به فتواى اوعمل مى کند اما بعد از آن کشف مى شودکه آن مجتهد اعلم نبوده است؟ آیا اعمال کذشته اش قضاء دارد؟

پاسخ دهنده: معظم له

اگر احرازشود که اعمال گذشته اش مطابق با واقع یامطابق با فتواى مجتهدى که وظیفه او تقلید از آن بوده صحیح است.

اگر چند نفر مجتهد از نظر علمى مساوى باشند واعلمیت برخى ازآنهااحراز نشود اما فتواى یکى از آنان به احتیاط نزدیک ترباشد، تقلید از جنین مجتهدى تعیّن پیدا مى کند؟

پاسخ دهنده: معظم له

احوط تقلید ازمجتهدى است که فتوایش مطابق با احتیاط است.

آیا تقلید در بعض آبواب فقهى از مجتهد متجزّى که در آبواب فقهى مورد اجتهادش، اعلم از مجتهد مطلق باشد جایز است؟

پاسخ دهنده: معظم له

تقلید از چنین مجتهدى در آن آبواب لازم است.

آیا مومیایی کردن بدن میت مسلمان جایز است؟

پاسخ دهنده: معظم له

جایز نیست.

آیا استحباب ریختن آب و گلاب یا کشیدن خط بر روى قبر ثابت شده است؟

پاسخ دهنده: معظم له

ریختن آب خوب است اما استحباب موارد دیگر ثابت نشده است.

درغسل هاى سه گانه میت یک نیت کفایت مى کند یا سه تا نیت شود؟

پاسخ دهنده: معظم له

یک نیت که همان ارتکاذ ذهنى است کفایت مى کند.

دراقتداء به امام جماعت، علم به عدالت شرط است یا عدم علم به معصیت او کافى است؟

پاسخ دهنده: معظم له

در صورت اطمینان به عدالت یا یقین و اطمینان به حسن ظاهر امام جماعت، اقتداء به او جایز است اما عدم علم به معصیت کفایت نمى کند.