آیا قضاى نماز در جهر و اخفات تابع خود نماز فوت شده است یا تابع زمانى که در آن خوانده مى شود؟

پاسخ دهنده: معظم له

تابع اصل نماز است.اگر اصل نماز باید به جهر و بلند خوانده شود، قضاى آن نیز به جهر و بلند خوانده شود، همچنین است در نمازهاى که باید به اخفات و آهسته خوانده شود.

اگرکسى به خاطر ندانستن مساله بدون عذرنمازش را با تیمم بخواند قضا دارد؟

پاسخ دهنده: معظم له

بلی قضا لازم است.

اگر کسى به خاطر ندانستن مساله نمازهاى قصرش را تمام بخواند قضا لازم دارد؟

پاسخ دهنده: معظم له

قضا ندارد.

اگردر وضو چند بار آب روى دست ها بریزد و هر بارآب تمام نقاط دست را فرا نگیرد، و با دست هم نمالد آیا چنین وضویی صحیح است؟

پاسخ دهنده: معظم له

اگر هر بار آب تمام دست را فرا نگیرد و با دست هم آب را به تمام عضو نرساند چند بار آب ریختن اشکالى ندارد اما احوط این است که پیش از دو بار نباشد.

کسى که با غسل و یا وضوى جبیره اى نماز خوانده است، در صورت بر طرف شدن عذر وزائل شدن جبیره اثر غسل و یا وضوى جبیره اى براى نمازهاى آینده باقى است یا نیاز به غسل و وضوى جدید دارد؟

پاسخ دهنده: معظم له

اگر زخم خوب شده باشد و آب ضرر نداشته باشد نیاز به غسل و وضوى جدید دارد.

آیا لازم است که میزبان، مهمان را از نجس بودن فرش خانه اش آگاه کند؟

پاسخ دهنده: معظم له

خیر، لازم نیست.

اگر چیزى با بعضى از اطراف شبهه محصوره با رطوبت مسرى ملاقات کند نجس مى شود؟

پاسخ دهنده: معظم له

نجس نمى شود.

اگر دست یا لباس کسى نجس باشد و با لباس و دست کس دیگرى تماس پیدا کند لازم است که او را از نجس بودن دست و لباس خود آگاه کند؟

پاسخ دهنده: معظم له

اگر علم یا اطمینان دارد که موضع نجس لباس با اعضاى وضو ملاقات و آن را نجس مى کند و در صورتى که خودش باعث نجاست شده باشد بنابر احتیاط باید اعلام کند.

لباس ترک که براى خشک شدن بر روى چوبى پهن شده بود و لباس خشک نجسى با آن ملاقات کرد و شک شد که لباس تر وپاک درهنگام ملاقات خشک شده بود یا نه چه حکمى دارد؟

پاسخ دهنده: معظم له

لباس پاک محکوم به نجاست نیست.

کفش ها و لباس هاى دسته دوم (لیلامى) که از خارج وارد مى شود چه حکمى دارد؟

پاسخ دهنده: معظم له

لباس هاى لیلامى در صورت عدم علم به نجاست آن پاک است اما کفش وکت جرمى محکوم به نجاست است.

برخى از کشورهاى غیر اسلامى از کشورهاى اسلامى چرم مى خرند و آن را با چرم تولیدى خودشان مخلوط مى کنند و کفش تولید مى کنند و معلوم نیست که کفش هاى خارجى که به کشورهاى اسلامى وارد مى شود از کدام نوع چرمهاى یاد شده است.پوشیدن این نوع کفش ها چه حکمى دارد؟

پاسخ دهنده: معظم له

اجتناب از همه آنها واجب است.

پوشیدن کفش هاى چرمى که در کشورهاى غیر اسلامى تولید مى شود چه حکمى دارد؟

پاسخ دهنده: معظم له

اگر با چرم صنعتى تولید شده باشد محکوم به طهارت و اگر با چرم حیوانى تولید شده باشد باید از آن اجتناب شود.

کسى براى انجام اعمال عبادى ویا غیر عبادى وکیل مى شود،اگر وکیل و موکل ازدو مجتهد تقلید داشته باشند وکیل اعمال یاد شده را مطابق فتواى مرجع تقلید موکل انجام دهد یا مطابق فتواى مرجع تقلید خودش؟

پاسخ دهنده: معظم له

در عمل غیر عبادى مانند عقد نکاح مثلا اگر وکیل اختلاف فتوى را بداند باید مطابق با فتواى مرجع تقلید موکل انجام دهد و اگرنداند می تواند مطابق با فتواى مرجع تقلید خودش انجام بدهد، ولى عمل به احتیاط احوط است

کسى اجیر یا نائب مى شود که نماز، روزه، حج کسى دیگرى را انجام بدهد، اعمال یاد شده را مطابق فتواى مرجع تقلید خود انجام دهد یا مرجع تقلید موجر و منوب عنه؟

پاسخ دهنده: معظم له

عبادات را طبق نظر و فتواى مرجع تقلید خود انجام بدهد.

اگر الکل طبى مسکرباشد پاک است یا نجس؟

پاسخ دهنده: معظم له

الکل طبى پاک است اما اگر مست کننده و قابل شرب باشد حرام است.

اگرمجتهدى که مقلد از او تقلید داشته است از دنیا برود، رجوع به مجتهدى که ازنظر علمى مساوى با مجتهد میت است جایز است؟

پاسخ دهنده: معظم له

اگردربین مجتهدان زنده اعلم از این وجود نداشته باشد، رجوع به او واجب است.

کسى از مجتهدى تقلید نکرده است اما میداند که آن چه را انجام مى دهد مطابق با فتواى یکى از مجتهدین جامع الشرائط است، آیا اعمال او صحیح است یا نه؟

پاسخ دهنده: معظم له

اعمالى چنین کسى محکوم به صحت است.

هرگاه امر دائر شود یین دو مجتهد که یکى استنباط خوب دارد و دیگرى استنباط زیاد دارد کدام یکى درتقلید کردن مقدم است؟

پاسخ دهنده: معظم له

تقلید کردن از مجتهدى که خوب استنباط مى کند واجب است به شرط که سائر شرائط را دارا باشد.

تقلید ابتدائى ازمجتهد میت اعلم جایز است یا نه؟

پاسخ دهنده: معظم له

چنین تقلیدى درغیر امور زعامتى مانعى ندارد

شخصى ازمجتهدى تقلید داشته است که چندین سال است از دنیا رفته است اما براى باقی ماندن به تقلیدش به مجتهد زنده رجوع نکرده است،اعمال گذشته او چه حکمى دارد؟

پاسخ دهنده: معظم له

اگراعمال گذشته او مطابق بافتواى مجتهد اعلم انجام گرفته باشد صحیح است اعاده و قضا لازم ندارد.