مهاجرین افغانى که شش ماه یا کمتر در روستاهاى ایران زندگى می کنند.نماز و روزه شان چه حکمی دارد؟

پاسخ دهنده: معظم له

نمازشان تمام و روزه بگیرند.

مهاجرین افغانى که چند سال یا چند ماه درایران درحال تردد به سر می برند و نمی دانند چه وقت آنان را اخراج می کنند حکم نماز و روزه شان چیست؟

پاسخ دهنده: معظم له

تا زمانى که ازمحل اقامتشان سفر نکرده اند نمازشان تمام و باید روزه بگیرند اما وقتى سفرکردند اقامت باطل و نماز و روزه شان قصر می شود.

طلبه اى که در قم درس می خواند و براى کار اندکى مادى و تفریحى هر جمعه به تهران می رود آیا نمازش در ایام هفته شکسته است یا تمام؟

پاسخ دهنده: معظم له

درمسافرت به تهران نماز قصر می شود ولى اگر سفر او داراى غرض عقلایی نباشد مصرف سهم مبارک امام (علیه السلام) اشکال دارد.

تهران کنونى ازبلاد کبیره است؟

پاسخ دهنده: معظم له

بلی بلاد کبیره است، اگر دریک محله و منطقه تهران قصد اقامت شود تا از تهران خارج نشود نماز تمام و روزه واجب است.

مهاجرینى که به مدت سیزده سال در ایران زندگى می کنند و از وطن شان اعراض نکرده اند هر روز فاصله و مسافت شرعى میان خانه و محل کارشان را می روند و می آیند حکم نماز و روزه شان چیست؟

پاسخ دهنده: معظم له

اگر همیشه وهر روزمسافت یاد شده را طى می کنند نمازشان تمام و روزه واجب است.

اگر اختلاف بین امام و ماموم در اجزا و شرائط به خاطر اجتهاد یا تقلید باشد اقتدا جایز است؟

پاسخ دهنده: معظم له

اگر اختلاف در ارکان نباشد جایز است.

اگر دست یا پاک کسى ازمچ قطع شده باشد مى تواند امام جماعت شود؟

پاسخ دهنده: معظم له

احتیاطاً از امامت جماعت خوددارى کند.

اگر انگشت دست کسى قطع شده باشد مى تواند امام جماعت شود؟

پاسخ دهنده: معظم له

اشکال ندارد اما ترک امامت احوط است.

امامت جماعت غیر روحانى با وجود روحانى جایز است؟

پاسخ دهنده: معظم له

اگر داراى شرائط باشد و موجب هتد حرمت روحانى نباشد جایز است.

اگر امام جماعت عقیده به پاکى لباسش داشته باشد اما مأموم علم و یقین به نجاست لباس امام داشته باشد، مى تواند به اواقتداء کند؟

پاسخ دهنده: معظم له

اشکال ندارد.

کسى که وظیفه اش تیمم است یا وضو جبیره اى می تواند امام جماعت شود؟

پاسخ دهنده: معظم له

بلی مى تواند.

امام جماعتى که نمازش رادر جماعت خوانده است آیا مى تواند همان نماز را بار دیگر براى مأمومین دیگر که نماز نخوانده اند بخواند؟

پاسخ دهنده: معظم له

بلى مى تواند.

اگر مأموم بداند که آب وضوى امام نجس است اما خود امام عقیده به طهارت آن آب داشته باشد مى تواند به او اقتدا کند؟

پاسخ دهنده: معظم له

نمى تواند.

اگر کسى درمکه یا در مدینه به امامت اهل سنت نمازبخواند چه حکمى دارد؟

پاسخ دهنده: معظم له

در صورت تقیه قضاء واعاده ندارد.

اجرت گرفتن براى امامت جماعت و بیان مسانل دینى جایز است؟

پاسخ دهنده: معظم له

اگر امامت جماعت و بیان مسائل واجبى دینى در برابر اجرت باشد، نماز باطل و اجرت گرفتن جایز نیست، و اگر اجرت براى رفت و آمد امام جماعت یا تبرّعى باشد اشکال ندارد.

آیا قضاى نمازکفایت از خود نماز مى کند، یا اینکه خود نمازرا خوانده بعد قضاى آن را بجا اورد؟

پاسخ دهنده: معظم له

قضا کفایت مى کند، و اگر خود نماز را در وقتش بطور صحیح خوانده باشد احتیاج به قضا ندارد.

اگرکسى به خاطر ندانستن مساله بدون عذرنمازش را با تیمم بخواند قضا دارد؟

پاسخ دهنده: معظم له

بلی قضا لازم است.

اگر کسى دچار فراموشى و بیمارى دایمى شده باشد و نتواند نماز و روزه اش را درست انجام دهد قضا وکفاره دارد؟

پاسخ دهنده: معظم له

در صورتى که توان ادا یا قضا را نداشته باشد و نمازش را به قدر توان خوانده باشد قضا ندارد اما در این فرض روزه از او ساقط است، اگر تا رمضان آینده بیمار باشد.

رسم است معمولاً هرکسى که از دنیا مى رود، ورثه او اجیر مى گیرند تا یک سال نماز و روزه براى این میت بجا اورد، بدون این که وصیت کرده باشد، یا بداند که قضاى نماز و روزه به عهده دارد، آیا این اجیرگرفتن لازم است یا نه، و نماز روزه تحت عنوان واجب داخل است یا مستحب؟

پاسخ دهنده: معظم له

در صورت عدم وصیت و عدم علم به قضاء نماز و روزه میت، اجیر گرفتن واجب نیست و در فرض شک احتیاطاً مى تواند قضاء نماید اگر چه این احتیاط واجب نیست.

اگر کسى خودش نماز قضایى داشته باشد مى تواند براى نماز دیگران اجیر شود؟

پاسخ دهنده: معظم له

بلی مى تواند.