امامت جماعت غیر روحانى با وجود روحانى جایز است؟

پاسخ دهنده: معظم له

اگر داراى شرائط باشد و موجب هتد حرمت روحانى نباشد جایز است.

اگر امام جماعت عقیده به پاکى لباسش داشته باشد اما مأموم علم و یقین به نجاست لباس امام داشته باشد، مى تواند به اواقتداء کند؟

پاسخ دهنده: معظم له

اشکال ندارد.

کسى که وظیفه اش تیمم است یا وضو جبیره اى می تواند امام جماعت شود؟

پاسخ دهنده: معظم له

بلی مى تواند.

امام جماعتى که نمازش رادر جماعت خوانده است آیا مى تواند همان نماز را بار دیگر براى مأمومین دیگر که نماز نخوانده اند بخواند؟

پاسخ دهنده: معظم له

بلى مى تواند.

اگر مأموم بداند که آب وضوى امام نجس است اما خود امام عقیده به طهارت آن آب داشته باشد مى تواند به او اقتدا کند؟

پاسخ دهنده: معظم له

نمى تواند.

اگر کسى درمکه یا در مدینه به امامت اهل سنت نمازبخواند چه حکمى دارد؟

پاسخ دهنده: معظم له

در صورت تقیه قضاء واعاده ندارد.

اجرت گرفتن براى امامت جماعت و بیان مسانل دینى جایز است؟

پاسخ دهنده: معظم له

اگر امامت جماعت و بیان مسائل واجبى دینى در برابر اجرت باشد، نماز باطل و اجرت گرفتن جایز نیست، و اگر اجرت براى رفت و آمد امام جماعت یا تبرّعى باشد اشکال ندارد.

آیا قضاى نمازکفایت از خود نماز مى کند، یا اینکه خود نمازرا خوانده بعد قضاى آن را بجا اورد؟

پاسخ دهنده: معظم له

قضا کفایت مى کند، و اگر خود نماز را در وقتش بطور صحیح خوانده باشد احتیاج به قضا ندارد.

اگرکسى به خاطر ندانستن مساله بدون عذرنمازش را با تیمم بخواند قضا دارد؟

پاسخ دهنده: معظم له

بلی قضا لازم است.

اگر کسى دچار فراموشى و بیمارى دایمى شده باشد و نتواند نماز و روزه اش را درست انجام دهد قضا وکفاره دارد؟

پاسخ دهنده: معظم له

در صورتى که توان ادا یا قضا را نداشته باشد و نمازش را به قدر توان خوانده باشد قضا ندارد اما در این فرض روزه از او ساقط است، اگر تا رمضان آینده بیمار باشد.

رسم است معمولاً هرکسى که از دنیا مى رود، ورثه او اجیر مى گیرند تا یک سال نماز و روزه براى این میت بجا اورد، بدون این که وصیت کرده باشد، یا بداند که قضاى نماز و روزه به عهده دارد، آیا این اجیرگرفتن لازم است یا نه، و نماز روزه تحت عنوان واجب داخل است یا مستحب؟

پاسخ دهنده: معظم له

در صورت عدم وصیت و عدم علم به قضاء نماز و روزه میت، اجیر گرفتن واجب نیست و در فرض شک احتیاطاً مى تواند قضاء نماید اگر چه این احتیاط واجب نیست.

اگر کسى خودش نماز قضایى داشته باشد مى تواند براى نماز دیگران اجیر شود؟

پاسخ دهنده: معظم له

بلی مى تواند.

آیا قضاى نماز در جهر و اخفات تابع خود نماز فوت شده است یا تابع زمانى که در آن خوانده مى شود؟

پاسخ دهنده: معظم له

تابع اصل نماز است.اگر اصل نماز باید به جهر و بلند خوانده شود، قضاى آن نیز به جهر و بلند خوانده شود، همچنین است در نمازهاى که باید به اخفات و آهسته خوانده شود.

اگرکسى به خاطر ندانستن مساله بدون عذرنمازش را با تیمم بخواند قضا دارد؟

پاسخ دهنده: معظم له

بلی قضا لازم است.

اگر کسى به خاطر ندانستن مساله نمازهاى قصرش را تمام بخواند قضا لازم دارد؟

پاسخ دهنده: معظم له

قضا ندارد.

اگردر وضو چند بار آب روى دست ها بریزد و هر بارآب تمام نقاط دست را فرا نگیرد، و با دست هم نمالد آیا چنین وضویی صحیح است؟

پاسخ دهنده: معظم له

اگر هر بار آب تمام دست را فرا نگیرد و با دست هم آب را به تمام عضو نرساند چند بار آب ریختن اشکالى ندارد اما احوط این است که پیش از دو بار نباشد.

کسى که با غسل و یا وضوى جبیره اى نماز خوانده است، در صورت بر طرف شدن عذر وزائل شدن جبیره اثر غسل و یا وضوى جبیره اى براى نمازهاى آینده باقى است یا نیاز به غسل و وضوى جدید دارد؟

پاسخ دهنده: معظم له

اگر زخم خوب شده باشد و آب ضرر نداشته باشد نیاز به غسل و وضوى جدید دارد.

آیا لازم است که میزبان، مهمان را از نجس بودن فرش خانه اش آگاه کند؟

پاسخ دهنده: معظم له

خیر، لازم نیست.

اگر چیزى با بعضى از اطراف شبهه محصوره با رطوبت مسرى ملاقات کند نجس مى شود؟

پاسخ دهنده: معظم له

نجس نمى شود.

اگر دست یا لباس کسى نجس باشد و با لباس و دست کس دیگرى تماس پیدا کند لازم است که او را از نجس بودن دست و لباس خود آگاه کند؟

پاسخ دهنده: معظم له

اگر علم یا اطمینان دارد که موضع نجس لباس با اعضاى وضو ملاقات و آن را نجس مى کند و در صورتى که خودش باعث نجاست شده باشد بنابر احتیاط باید اعلام کند.