آیا کور مادر زاد ى یا کسى که بر اثر حوادثى کور شده است جایز است امام جماعت شود؟

پاسخ دهنده: معظم له

با داشتن سایر شرائط امام جماعت جایز است.

اگر انسان نه امام را بشناسد ونه مأمومین را اقتدا جایز است؟

پاسخ دهنده: معظم له

اگر از اقتداى علما و روحانیون - درصورتى که اقتدا کرده باشند- یا غیر آنان اطمینان به عدالت امام جماعت پیدا کند جایز است وگرنه اقتدا جایز نیست.

در رساله هاى عملیه آمده است که اعمال، بدون تقلید باطل است مگراینکه این اعمال مطابق با واقع یا مطابق با فتواى مجتهد جامع الشرائط که وظیفه او تقلید از این مجتهد بوده انجام گرفته باشد، مطابقت عمل با واقع چگونه تشخیص داده مى شود؟

پاسخ دهنده: معظم له

مطابقت با واقع با رجوع به رساله هاى عملیه موجود که همه حکم به صحت آن کرده باشند و یا موافق با احتیاط باشد، تشخیص داده مى شود.

تفا وت " قرح " و" جرح " چیست؟

پاسخ دهنده: معظم له

در اثر.تفاوت چندان ندارد.قرح "دمل ودانه " جرح "زخم چاقو وکارد یا امثالى آن را مى گویند.

اگر آفتاب ازپشت شیشه بر زمین نجس بتابد، زمین پاک مى شود؟

پاسخ دهنده: معظم له

پاک نمى شود.

اگر چاه آشپزخانه با توالت (تشناب)یکى باشد جایز است؟

پاسخ دهنده: معظم له

مانعى ندارد اما احتیاطاً ذرات نان نباید در چاه توالت ریخته شود.

اگر نخ و دانه هاى تسبیح نجس شده باشد چگونه تطهیر مى شود؟

پاسخ دهنده: معظم له

اگر تسبیح درآب فرورود و فشار داده شود و شستن عرفى صدق کند پاک می شود البته در آب کر و جارى حتى فشار دادن تسبیح هم لازم نیست.

دربرخى از اشیاء مانند جلد قرآن وکتب دیگر و لایه درونى کفش پارچه به کار برده شده است که در هنگام شستن و تطهیر فشار دادن آن امکان ندارد، تطهیر و شستن آنها چگونه است؟

پاسخ دهنده: معظم له

در اشیاى یاد شده فشار دادن پارچه لازم نیست اما کوشش شود که با آب کثیر شسته شود.

آیا وطى ازعقب در حال حیض و غیر حیض براى شوهر جایز است؟

پاسخ دهنده: معظم له

درحال حیض احتیاط - درترک است، درغیر آن شدیداً کراهت دارد.

کسى که دندان مصنوعى یا دندان پرشده دارد اگر دهانش نجس شود، تطهیر ان ها نیز واجب است؟

پاسخ دهنده: معظم له

اگر نجاست خارجى وارد دهان شود تطهیر دندان مصنوعى و...بنابر احتیاط واجب است.

کسیکه وظیفه اش تیمم است به خاطر شکسته کى دست براى مسح به پیشانى نمى رسد چه گونه تیمم کند؟ و در تیمم باید دست بر خاک زده شود یا گذاشتن دست بر خاک کفایت مى کند؟

پاسخ دهنده: معظم له

تنها با دست سالم مسح کند کافى است.و زدن دست بر محل تیمم شرط است، تماس تنها کفایت نمى کند.

اگر وظیفه تیمم باشد اما عضو یا اعضاء تیمم نجس باشد و امکان تطهیر نداشته باشد تیمم صحیح است؟

پاسخ دهنده: معظم له

طهارت اعضا در صحت تیمم در صورت عدم امکان تطهیر شرط نیست.و یا همان حال تیمم نماید و نماز بخواند.

کاغذى که بر آن نام خداوند، پیامبران و ائمه (ع ) نوشته شده باشد اگر با قیچى به گونه اى ریز شود که هر قطعه آن دلالت بر معنا نکند مس آن بدون وضو جایز است یا نه؟

پاسخ دهنده: معظم له

مس آنها بدون وضو جایز است.

اگر اسماى جلاله یا صفات مخصوص خداوند با حذف یا اضافه کردن یک حرف تغییر داده شود مس آن بدون وضو جایز است یا نه؟

پاسخ دهنده: معظم له

جایز است.

اگر اسماى جلاله با سیاهى یا رنگ محو شود مس آن بدون وضو جایز است؟

پاسخ دهنده: معظم له

اگر کاملا محو شود جایز است.

مس نام هاى "عبدالرحمان ! و "عبدالرحیم " و...بدون وضو چه حکمى دارد؟

پاسخ دهنده: معظم له

بدون وضو جایز نیست و درحکم اسماى جلاله است.

اگر نام کسى "خداداد"، "خدابخش "، یا لقب کسى "آقاخداى" باشد مس این اسامى بدون وضو چه حکمى دارد؟

پاسخ دهنده: معظم له

حتى مس این گونه اسامى و القاب بدون وضو جایز نیست.

اگر پیشانى و پشت دست هاى کسى جبیره و باند باشد وظیفه اش چیست؟

پاسخ دهنده: معظم له

باید تیمم کند وروى جبیره رامسح کند و نماز بخواند.پس از بهبودى، نمازهاى را که با این گونه تیمم خوانده است بنابر احتیاط قضا کند.

اگر دو دست کسى از بالا ى مرفق یا از بازو قطع شده باشد چه گونه تیمم کند؟

پاسخ دهنده: معظم له

پیشانى را به نیت تیمم به زمین بمالد، درصورت امکان نائب هم بگیرد.

اگر کسى عاجز از انجام تیمم باشد وظیفه اش چیست؟

پاسخ دهنده: معظم له

نائب بگیرد و عاجز را با دست هاى خودش تیمم بدهد اگر این هم امکان ندارد خود نائب با دست هاى خود عاجز را تیمم بدهد.