اگرمجتهدى در باب عبادات اعلم و مجتهد دیگرى در باب معاملات اعلم باشد تبعیض درتقلید واجب است یا نه؟

پاسخ دهنده: معظم له

در فرض مذکور تبعیض در تقلید لازم است، باید از مجتهد اعلم در ان باب تقلید شود.

شخصى بدون اینکه اعلم بودن مجتهدى برایش احراز شود از او تقلید مى کند وچندین سال به فتواى اوعمل مى کند اما بعد از آن کشف مى شودکه آن مجتهد اعلم نبوده است؟ آیا اعمال کذشته اش قضاء دارد؟

پاسخ دهنده: معظم له

اگر احرازشود که اعمال گذشته اش مطابق با واقع یامطابق با فتواى مجتهدى که وظیفه او تقلید از آن بوده صحیح است.

اگر چند نفر مجتهد از نظر علمى مساوى باشند واعلمیت برخى ازآنهااحراز نشود اما فتواى یکى از آنان به احتیاط نزدیک ترباشد، تقلید از جنین مجتهدى تعیّن پیدا مى کند؟

پاسخ دهنده: معظم له

احوط تقلید ازمجتهدى است که فتوایش مطابق با احتیاط است.

آیا تقلید در بعض آبواب فقهى از مجتهد متجزّى که در آبواب فقهى مورد اجتهادش، اعلم از مجتهد مطلق باشد جایز است؟

پاسخ دهنده: معظم له

تقلید از چنین مجتهدى در آن آبواب لازم است.

آیا مومیایی کردن بدن میت مسلمان جایز است؟

پاسخ دهنده: معظم له

جایز نیست.

آیا استحباب ریختن آب و گلاب یا کشیدن خط بر روى قبر ثابت شده است؟

پاسخ دهنده: معظم له

ریختن آب خوب است اما استحباب موارد دیگر ثابت نشده است.

درغسل هاى سه گانه میت یک نیت کفایت مى کند یا سه تا نیت شود؟

پاسخ دهنده: معظم له

یک نیت که همان ارتکاذ ذهنى است کفایت مى کند.

دراقتداء به امام جماعت، علم به عدالت شرط است یا عدم علم به معصیت او کافى است؟

پاسخ دهنده: معظم له

در صورت اطمینان به عدالت یا یقین و اطمینان به حسن ظاهر امام جماعت، اقتداء به او جایز است اما عدم علم به معصیت کفایت نمى کند.

آیا کور مادر زاد ى یا کسى که بر اثر حوادثى کور شده است جایز است امام جماعت شود؟

پاسخ دهنده: معظم له

با داشتن سایر شرائط امام جماعت جایز است.

اگر انسان نه امام را بشناسد ونه مأمومین را اقتدا جایز است؟

پاسخ دهنده: معظم له

اگر از اقتداى علما و روحانیون - درصورتى که اقتدا کرده باشند- یا غیر آنان اطمینان به عدالت امام جماعت پیدا کند جایز است وگرنه اقتدا جایز نیست.

در رساله هاى عملیه آمده است که اعمال، بدون تقلید باطل است مگراینکه این اعمال مطابق با واقع یا مطابق با فتواى مجتهد جامع الشرائط که وظیفه او تقلید از این مجتهد بوده انجام گرفته باشد، مطابقت عمل با واقع چگونه تشخیص داده مى شود؟

پاسخ دهنده: معظم له

مطابقت با واقع با رجوع به رساله هاى عملیه موجود که همه حکم به صحت آن کرده باشند و یا موافق با احتیاط باشد، تشخیص داده مى شود.

تفا وت " قرح " و" جرح " چیست؟

پاسخ دهنده: معظم له

در اثر.تفاوت چندان ندارد.قرح "دمل ودانه " جرح "زخم چاقو وکارد یا امثالى آن را مى گویند.

اگر آفتاب ازپشت شیشه بر زمین نجس بتابد، زمین پاک مى شود؟

پاسخ دهنده: معظم له

پاک نمى شود.

اگر چاه آشپزخانه با توالت (تشناب)یکى باشد جایز است؟

پاسخ دهنده: معظم له

مانعى ندارد اما احتیاطاً ذرات نان نباید در چاه توالت ریخته شود.

اگر نخ و دانه هاى تسبیح نجس شده باشد چگونه تطهیر مى شود؟

پاسخ دهنده: معظم له

اگر تسبیح درآب فرورود و فشار داده شود و شستن عرفى صدق کند پاک می شود البته در آب کر و جارى حتى فشار دادن تسبیح هم لازم نیست.

دربرخى از اشیاء مانند جلد قرآن وکتب دیگر و لایه درونى کفش پارچه به کار برده شده است که در هنگام شستن و تطهیر فشار دادن آن امکان ندارد، تطهیر و شستن آنها چگونه است؟

پاسخ دهنده: معظم له

در اشیاى یاد شده فشار دادن پارچه لازم نیست اما کوشش شود که با آب کثیر شسته شود.

آیا وطى ازعقب در حال حیض و غیر حیض براى شوهر جایز است؟

پاسخ دهنده: معظم له

درحال حیض احتیاط - درترک است، درغیر آن شدیداً کراهت دارد.

کسى که دندان مصنوعى یا دندان پرشده دارد اگر دهانش نجس شود، تطهیر ان ها نیز واجب است؟

پاسخ دهنده: معظم له

اگر نجاست خارجى وارد دهان شود تطهیر دندان مصنوعى و...بنابر احتیاط واجب است.

کسیکه وظیفه اش تیمم است به خاطر شکسته کى دست براى مسح به پیشانى نمى رسد چه گونه تیمم کند؟ و در تیمم باید دست بر خاک زده شود یا گذاشتن دست بر خاک کفایت مى کند؟

پاسخ دهنده: معظم له

تنها با دست سالم مسح کند کافى است.و زدن دست بر محل تیمم شرط است، تماس تنها کفایت نمى کند.

اگر وظیفه تیمم باشد اما عضو یا اعضاء تیمم نجس باشد و امکان تطهیر نداشته باشد تیمم صحیح است؟

پاسخ دهنده: معظم له

طهارت اعضا در صحت تیمم در صورت عدم امکان تطهیر شرط نیست.و یا همان حال تیمم نماید و نماز بخواند.