کاغذى که بر آن نام خداوند، پیامبران و ائمه (ع ) نوشته شده باشد اگر با قیچى به گونه اى ریز شود که هر قطعه آن دلالت بر معنا نکند مس آن بدون وضو جایز است یا نه؟

پاسخ دهنده: معظم له

مس آنها بدون وضو جایز است.

اگر اسماى جلاله یا صفات مخصوص خداوند با حذف یا اضافه کردن یک حرف تغییر داده شود مس آن بدون وضو جایز است یا نه؟

پاسخ دهنده: معظم له

جایز است.

اگر اسماى جلاله با سیاهى یا رنگ محو شود مس آن بدون وضو جایز است؟

پاسخ دهنده: معظم له

اگر کاملا محو شود جایز است.

مس نام هاى "عبدالرحمان ! و "عبدالرحیم " و...بدون وضو چه حکمى دارد؟

پاسخ دهنده: معظم له

بدون وضو جایز نیست و درحکم اسماى جلاله است.

اگر نام کسى "خداداد"، "خدابخش "، یا لقب کسى "آقاخداى" باشد مس این اسامى بدون وضو چه حکمى دارد؟

پاسخ دهنده: معظم له

حتى مس این گونه اسامى و القاب بدون وضو جایز نیست.

اگر پیشانى و پشت دست هاى کسى جبیره و باند باشد وظیفه اش چیست؟

پاسخ دهنده: معظم له

باید تیمم کند وروى جبیره رامسح کند و نماز بخواند.پس از بهبودى، نمازهاى را که با این گونه تیمم خوانده است بنابر احتیاط قضا کند.

اگر دو دست کسى از بالا ى مرفق یا از بازو قطع شده باشد چه گونه تیمم کند؟

پاسخ دهنده: معظم له

پیشانى را به نیت تیمم به زمین بمالد، درصورت امکان نائب هم بگیرد.

اگر کسى عاجز از انجام تیمم باشد وظیفه اش چیست؟

پاسخ دهنده: معظم له

نائب بگیرد و عاجز را با دست هاى خودش تیمم بدهد اگر این هم امکان ندارد خود نائب با دست هاى خود عاجز را تیمم بدهد.

وظیفه مکلف در برابر قرآن پاره هاى که قابل استفاده نیست چیست؟

پاسخ دهنده: معظم له

مکلف در حالى که طهارت دارد باید آنها را بشوید تا حروف قرآن محو شود و یا این که درجا یک دفن کند تا موجب هتک حرمت قرآن نشود.

خانمى در ماه رمضان خون مى بیند، بعد از خون ریزى روزه مى گیرد اما دوباره خونریزى آغاز مى شود، ماه رمضان به همین ترتیب تمام مى شود، وقتى مى خواهد قضاى روزه را بگیرد باز گرفتار خونریزى مى شود.این خون چه حکمى دارد و وظیفه این خانم چیست؟

پاسخ دهنده: معظم له

اگر عادت وقتیه دارد ایام عادت را حیض حساب کند و بقیه را استحاضه و به احکام زن مستحاضه عمل کند بعد ازایام حیض اگرچه خون قطع نشود باید نماز بخواند و روزه بگیرد، در ماه هاى دیگر نیز به همین ترتیب عمل کند.

آیا یک یا نیم ساعت قبل از رسیدن وقت نماز می توان به نیت نماز وضو گرفت؟

پاسخ دهنده: معظم له

به قصد آمادگى و تهیؤ براى نماز قربتاً الى الله اشکالى ندارد اما نباید قصد وجوب شود، احوط این است که وضو قبل از وقت نماز دائماً به قصد قربت مطلقه انجام شود.

کسى که براى تلاوت قرآن وضو گرفته است مى تواند با همان وضو نما ز بخوا ند؟

پاسخ دهنده: معظم له

مى تواند نماز بخواند.

در صورت شک به رضایت صاحب آب، وضو گرفتن با چنین آبى چه حکمى دارد؟

پاسخ دهنده: معظم له

در غیر نهرهاى بزرگ اظهر عدم جواز است مگر این که سیره مسلمین جارى باشد.

اگر بعضى از اعضاى وضو قطع شده باشد شستن باقیماندة آن عضو واجب است؟

پاسخ دهنده: معظم له

شستن باقی واجب است.

اگر دست از مرفق قطع شود شستن بالاى مرفق در وضو واجب است؟

پاسخ دهنده: معظم له

شستن بالاى مرفق واجب نیست.اگر چند که احوط است.

اگر کسى پیش از مسح، شیر تر آب را ببندد و بعداً مسح کند وضویش صحیح است؟

پاسخ دهنده: معظم له

در صورتى که با همان انگشتان که شیر را بسته است مسح کند وضویش باطل است.اما اگر بعد از ریختن آب بر دست چپ بلافاصله شیر را ببندد، و بعد از کشیدن دست راست بر دست چپ مسح سرو پا را انجام دهد وضویش صحیح است.

اگر وضو براى کسى عسر و حرج داشته باشد، براى وضو نایب بگیرد یا تیمم کند؟

پاسخ دهنده: معظم له

در صورت امکان نایب بگیرد وگرنه تیمم کند

اگر زخمى در اعضاى وضو باشد که آب ضرر داشته باشد وضوى جبیره واجب است یا تیمم؟

پاسخ دهنده: معظم له

وضوى جبیره واجب است.ضمیمه تیمم به وضو احوط است.

با سلام خدمت معظم اله من در کشور سوئد زندگی می کنم مردم اینجا تقریبا هشتاد درصدش مسیحی هستند و بقیه هم بی دین و دین های دیگر. از نظر اسلام چه کسانی نجس هستند؟ به مسیحیان و کسانی که دارای کتاب آسمانی هستند می شود نجس گفت؟

پاسخ دهنده: معظم له

کفّار نجس هستندچه کتابی و چه غیر کتابی فرق بین کتابی وغیر کتابی به نظر اینجانب نمی باشد.

درسحرهاى ماه رمضان چه زمانى براى صبح تعیین شده است، آیا شبهاى مهتابى وغیر مهتابى فرق دارد؟

پاسخ دهنده: معظم له

اگر موذن به وقت نماز آگاهى داشته با شد با شروع اذان نماز جایز است وگرنه باید یقین به دخول وقت نماز حاصل شود، در باره حکم شبهاى مهتابى به توضیح المسالل به مسأله 3081 مراجعه شود.