اگرکسى فرشى را نذرمسجدى کند ومعلوم شود که مسجد یاد شده نیازبه فرش ندارد آیا ناذر مى تواند فرش را به مسجد دیگرى که نیاز به فرش دارد بدهد؟

پاسخ دهنده: معظم له

اگر مسجد مورد نظر ناذر، نه الان ونه در آینده نیاز به این فرش دارد مى تواند به مسجد دیگرى بدهد.

کسى که درغسل واجب نخست تن و پس از آن سروگردن را مى شسته است باعتقاد اینکه غسل صحیح همین است اما بعد مى فهمد که در اشتباه بوده است وظیفه چیست؟

پاسخ دهنده: معظم له

غسل و اعمال گذشته او باطل.قضاى نماز و روزه بر او واجب است

آیا متولى مسجد و حسینیه مى تواند فرش و ظرف و...مسجد را براى عروسى، فاتحه، و...به امانت یا اجاره بدهد وکرایه اش را صرف مسجد کند؟

پاسخ دهنده: معظم له

اگر وقف خاص باشد جایز نیست

اگر کس غسل کند و دیگرى بر او آب بریزد اعانت بر غسل حساب می شود؟

پاسخ دهنده: معظم له

اعانت حساب نمى شود.

شنا کردن در استخری که زنان خارجی نیز در آن شنا می کنند و ممکن است آنها دین دار باشند و یا بی دین در واقع زن و مرد مخلوط هستند و هیچی کسی به دیگری توجه نمی نمایند و شخصا برای خودم هیچ حالتی با دیدن آنها رخ نمی دهد. زنها عورتین خودرا پوشانده و رخت کنشان هم جداست. شنا در این گونه استخرها چه حالت دارد؟

پاسخ دهنده: معظم له

در صورت اختلاط شنا جایز نیست.

اگر کسى مهر را وقف مسجد نکند بلکه هدیه به مسجد کند بیرون بردن آن مهرها چه حکمى دارد؟

پاسخ دهنده: معظم له

هدیه در واقع همان وقف است اگر نیت هدیه دهنده فقط براى مسجد یا حسینیه خاص باشد نیاز به صیغه اى مخصوص ندارد و بیرون بردن آن جایز نیست.

اگر محتلم بداند که دست رسى به آب براى غسل و خاک براى تیمم ندارد و تا ظهر بدون غسل و تیمم مى ماند وظیفه او در برابر نماز چیست؟

پاسخ دهنده: معظم له

درصورت فقدان خاک باید برسنگ یا ریگ تیمم کند و نماز بخواند

اگر محتلم آب براى غسل و سنگ و ریگ براى تیمم ندارد وظیفه اش چیست؟

پاسخ دهنده: معظم له

برگرد و غبار فرش و لباس تیمم کند.اگر این هم امکان نداشته باشد با همان حالت جنب نماز بخواند اما بعد از یافتن آب غسل کند وقضاى نمازش را بخواند.

در غسل جنابت بعد از ریختن آب مالیدن دست هم شرط است؟

پاسخ دهنده: معظم له

شرط صحت غسل نیست، اما مستحب است.

اگر اهالى قریه اى براى ساختن مسجد از همه اهالى به صورت مساوى پول جمع کنند و برخى از اهالى رضایت نداشته باشند ساختن چنین مسجدى جایز است و از نظر شرعى حکم مسجد را دارد؟

پاسخ دهنده: معظم له

پول گرفتن از اهالى به صورت اجبار جایز نیست.اما اگر کسى زمین مسجد را وقف کرده است یا با پول حلال خریده شده است نماز خواندن در آن اشکال ندارد و نیز اگر مصالح ساختمان غیرکف مسجد با عین پول غصبى فراهم شده باشد نماز درآن مسجد جایز اما غصب حرام است واگر زمین مسجد غصبى باشد نماز در آن مسجد جایز نیست و از نظر شرعى حکم مسجد را ندارد.

آیا غسل هاى واجب و مستحب (غیر از غسل جنابت) از وضو کفایت مى کند؟

پاسخ دهنده: معظم له

بلی از وضو کفایت مى کند

اگر در هنگام غسل حدث اصغر صادر شود وظیفه غسل کننده چیست؟

پاسخ دهنده: معظم له

احتیاطاً دوباره غسل کند و وضو هم بگیرد.

اگر کسى غسل جنابت کند و نماز صبح را با آن بخواند اما ظهر متوجه شود که مانعى از رسیدن آب در بدنش بوده است نمازش چه حکمى دارد؟

پاسخ دهنده: معظم له

قضاى نماز صبح را بعد از غسل انجام دهد.

آیا زن محتلم مى شود و در صورت احتلام غسل واجب است؟

پاسخ دهنده: معظم له

اگر منى خارج شود غسل واجب است.

اگر مهمانى محتلم شود دست رسى به آب نداشته باشد در صورتى که آب را از صاحب خانه بپرسد احتمال دارد درباره مهمان بدگمان شود و مورد اتهام قرار بگیرد.اگر با تیمم نماز بخواند لباس پاک ندارد و اگر عریان شود ساتر براى عورت ندارد.در این صورت وظیفه اش چیست؟

پاسخ دهنده: معظم له

احتمالات یاد شده مانع از سؤال نمی شود زیرا احتلام امر طبیعى است و با همان لباس نماز بخواند.

آیا قاعده تجاوز در وضو، غسل و تیمم مانند نماز جارى مى شود؟
ج : قاعده تجاوز جارى نمى شود اما قاعده فراغ جارى مى شود

پاسخ دهنده: معظم له

اگر کس غسل کند و دیگرى بر او آب بریزد اعانت بر غسل حساب می شود؟
ج : اعانت حساب نمى شود.

اگر کسى ماشین شخص دیگر و یا خود او را اجاره کند که وسایل او را تا فلان مقصد حمل نماید ولى در بین راه به مانع برخورد کرد و نتوانست بار را به مقصد برساند، آیا اجیر استحقاق اجرت را دارد؟

پاسخ دهنده: معظم له

اگر غرض رساندن بار به مقصد بوده است و اجیر آن را نرسانده باشد مستحق اجرت نیست.،و اگر غرض برداشتن بار بوده است تا هر مقدار راه که بتواند ببرد، در این صورت تا هرکجا که حمل کرده است به همان اندازه مستحق اجرت است.به عبارت دیگر: اگر اجاره به نحو وحدت مطلوب بوده باشد مستحق اجرت نیست و اگر به نحو تعدد مطلوب بوده باشد مستحق اجرت به مقدار عملش است.

اگر در قرارداد اجاره، مبلغ اجاره را در هر ماه معین نمایند.اما مدت اجاره معلوم نباشد.چنین اجاره اى صحیح است؟

پاسخ دهنده: معظم له

اگر مدت اجاره اصلا معلوم نباشد این اجاره باطل است.بجز ماه اول که صحیح است.

شخصى خانه اى را به مدت یک سال اجاره می کند.بعد از پایان مدت صاحب خانه حاضر به تمدید اجاره نیست، مستأجر هم نمی تواند خانه اى دیگر پیدا کند.باتوجه به عدم رضایت مالک تصرف در آن خانه چه حکم دارد؟

پاسخ دهنده: معظم له

تصرف در خانه بدون رضایت مالک حرام است.و تصرف کننده ضامن اجره المثل می باشد.ولى در حد متعارف باید صاحب منزل تا پیدا کردن خانه اى جدید، سکونت در منزل را با اجرت یا بدون اجرت اجازه بدهد.

معمول است که خانه اى را به مبلغ زیادى رهن می کنند ومبلغ کمی اجاره تعیین می کنند.چنین رهن و اجاره اى چه حکمی دارد و صورت صحیح و مشروع این قراردادهاى رهن و اجاره چگونه است؟

پاسخ دهنده: معظم له

این قراردادها ممکن است به دو صورت واقع شوند که در یک صورت صحیح و در صورت دیگر باطل است که براى هرکدام مثالى ذکر می شود.اما صورت صحیح : اگر صاحب خانه به مستاجر بگوید، این خانه را (که اجارة آن مثلا درماه سى هزارتومان است ) براى شما تا مدت یک سال ماهى سه هزار تومان اجاره می دهم، مشروط به اینکه هفقصد هزار تومان مثلا قرض الحسنه بدهى، این اجاره و قرض الحسنه صحیح است و خانه هم عرفا در رهن قرار دارد.اما صورت غیر صحیح : عکس صورت قبلى است یعنى قرض دهنده بگوید که هفقصد هزار تومان براى صاحب خانه قرض می دهد، اما مشروط به اینکه قرض گیرنده خانه اش را ماهانه مبلغ سه هزار تومان مثلا به وى اجاره بدهد، این رباء قرضى وحرام است.