اگر کسى کارگرى را براى کار در خانه و یا محل کارش بیاورد.ولى مصالح ساختمانى و بنا حاضر نباشد و این کارگر یک روز را بیکار بماند، آیاکارگر حق اجرت دارد؟

پاسخ دهنده: معظم له

اگر قبلا تعیین شده باشد مستحق همان است واگر معین نشده باشد مستحق اجره المثل است.

اگر کسى حیوانى را براى حمل بار از قریه اى به قریه اى دیگرى در روز معینى اجاره نماید و در اثر برف و بارندگى شدید نتوانست بار را برساند.مالک حیوان حق مطالبة اجرت را دارد؟

پاسخ دهنده: معظم له

حق مطالبة اجرت را ندارد.

کسى خانه اى را به صورت قرارداد مطلق وکلى اجاره می کند.نه شرط شده است که باید شخص مستأجر از آن استفاده کند و نه تصریح به این شده است که مستأجر می تواند به کسى دیگر اجاره دهد.آیا مستاجر حق دارد خانه را به کس دیگرى اجاره دهد؟

پاسخ دهنده: معظم له

اگر شرط مباشرت نشده باشد حق دارد اما به همان مبلغى که اجاره کرده است نه بیشتر از آن، مگر اینکه کارهایی مانند تعمیر و سفید کارى روى خانه انجام داده باشد و یا در صورتیکه خانه را به غیر جنسى که اجاره گرفته است اجاره دهد.

خانه یا باغى است مشترک میان چند نفر، یکى از شرکاء بدون رضایت دیگران می تواند حصه اى خود را اجاره بدهد یا نه؟

پاسخ دهنده: معظم له

می تواند اجاره دهد و مستأجر با سایر شرکاء در انتفاع از آن خانه یا باغ شریک می شود.

خانه یا زمینى براى مدت دو سال اجاره داده می شود.در این مدت اگر مالک و یا مستأجر فوت کند اجاره باطل می شود؟

پاسخ دهنده: معظم له

تا زمانى که مدت اجاره سر نرسیده باشد، اجاره به صحت خود باقى است

با موت موجر و مستاجر اجاره باطل می شود؟

پاسخ دهنده: معظم له

باطل نمی شود.اما اگر در اجاره شرط مباشرت شده باشد که فقط مستأجر حق استفاده را دارد، در این صورت موجر خیار فسخ دارد.

اگر حیوانى براى حمل و بارکشى و یا براى استفاده از شیرش اجاره شود آیا مانند بیع خیار حیوان و مجلس دارد؟

پاسخ دهنده: معظم له

در قرارداد اجاره خیار حیوان و مجلس نیست.

اگر کسى حیوانى را براى مدتى اجاره نماید و بعد از چند روز این حیوان تلف شود و یا پایش بشکند و نتواند راه برود آیا اجاره باطل می شود؟

پاسخ دهنده: معظم له

مستأجر خیار فسخ دارد، چه اجاره را فسخ کند یا راضى شود در هر دو صورت مالک مستحق اجرت چند روز (که حیوان بعد از اجاره سالم بوده است ) می باشد.و اگر مالک اجارة تمام مدت را قبلاگرفته باشد باید اجارة بعد از تلف شدن و یا معیوب شدن حیوان را به مستأجر برگرداند.

کسى پارچه اى را به خیاط می دهدکه براى او قبا بدوزد و سایر مایحتاج قبا را هم در اختیار خیاط قرار می دهد ولى خیاط در اثر بى توجهى و سهل انگارى اشتباهاً آن پارچه رابعد از دوختن به کس دیگر می دهد.آیا خیاط ضامن پارچه است یا ضامن قبا؟

پاسخ دهنده: معظم له

ضامن قبا است، ولى اگر متمکن و قادر بر استرداد قبا نباشد، باید قیمت قبا را براى مالک پارچه بدهد.ولى حق گرفتن اجره المثلى که از قبل تعیین شده است دارد.

آیا زن می توان بدون اجازه شوهر اجیر شود؟

پاسخ دهنده: معظم له

اگر منافات با حقوق شوهر نداشته باشد می تواند اجیر شود.اما در کارهاى که با حقوق شوهر منافات داشته باشد، در صحت اجاره اذن شوهر لازم است.

آیاگرفتن اجرت درتغسیل، تکفین وتدفین اموات جایز است؟

پاسخ دهنده: معظم له

در مقابل انجام دادن اصل این کارها جایز نیست.اما در برابر انجام دادن این اعمال باکیفیت خاصى اشکال ندارد.مثل اینکه بگوید با آب گرم غسل داده شود.

معمول است که خانه اى را به مبلغ زیادى رهن می کنند ومبلغ کمی اجاره تعیین می کنند.چنین رهن و اجاره اى چه حکمی دارد و صورت صحیح و مشروع این قراردادهاى رهن و اجاره چگونه است؟

پاسخ دهنده: معظم له

این قراردادها ممکن است به دو صورت واقع شوند که در یک صورت صحیح و در صورت دیگر باطل است که براى هرکدام مثالى ذکر می شود.اما صورت صحیح : اگر صاحب خانه به مستاجر بگوید، این خانه را (که اجارة آن مثلا درماه سى هزارتومان است ) براى شما تا مدت یک سال ماهى سه هزار تومان اجاره می دهم، مشروط به اینکه هفقصد هزار تومان مثلا قرض الحسنه بدهى، این اجاره و قرض الحسنه صحیح است و خانه هم عرفا در رهن قرار دارد.اما صورت غیر صحیح : عکس صورت قبلى است یعنى قرض دهنده بگوید که هفقصد هزار تومان براى صاحب خانه قرض می دهد، اما مشروط به اینکه قرض گیرنده خانه اش را ماهانه مبلغ سه هزار تومان مثلا به وى اجاره بدهد، این رباء قرضى وحرام است.

امروزه برخی از کاندیدان پارلمان از تجار پول می گرند و به آنها وعده های می دهند آیا رأی دادن به آنها جایز است؟
در صورت که این کار شان محرز شود آیا گفتنش به دیگران و آگاه نمودن آنان از عمل آنها این افراد ضرورت دارد؟

پاسخ دهنده: معظم له

اگر کاندیدان صلاحیت نداشته باشندو افراد با صلاحیت دیگر باشنددر این صورت نه گرفتن پول جواز دارد و نه رأی دادن به آنها درست است؛ بلکه وظیفه کلیه مؤمنین رأی دادن به افراد با صلاحیت است.

حریم نهر آب ازنظر وسعت و فضا چه اندازه است؟

پاسخ دهنده: معظم له

به اندازه رفع احتیاجات مانند جاى انداختن گل و لاى نهر و رفت و آمد مالکان آن.

اگرکفنى براى میت پیدا نشود وکسى هم نباشد که او را کفن کند وظینه اش چیست؟

پاسخ دهنده: معظم له

اگر حتى پوست حیوان حلال گوشت هم براى کفن میت نباشد، با پوشاندن عورتین بدون کفن دفن مى شود.

آیا نوشتن آیات قرآن، دعا و نام هاى چهارده معصوم برکفن میت جایز است؟

پاسخ دهنده: معظم له

اگر مورد هتک حرمت قرار داده نشود جایز است ولى بهتر است آیات قران و...بر پارچه اى نوشته و بر بالاى سر و سینه میت قرار داده شود.

در درگیرى هاى گروه ها برخی از جنگجویان آنها کشته مى شوند و آنها را بدون غسل وکفن به عنوان شهید دفن مى کنند آیا این کار درست است؟

پاسخ دهنده: معظم له

کشته شده ها شهید حساب نمى شوند.

اگر بر اثر زمین لرزه یا حادثه دیگر مرده ها زیاد و وقت تنگ باشد و غسل دادن وکفن کردن مرده ها معطلى داشته باشد و در این صورت مرده ها متعفن شوند وظیفه چیست؟

پاسخ دهنده: معظم له

مرده ها تیمم داده و دفن شوند.

گر آب به اندازه یک غسل میت بیشتر نباشد و دو غسل دیگر را کفایت نکند وظیفه چیست؟

پاسخ دهنده: معظم له

به جاى دوغسل دیگر باید میت تیمم داده شود.

آیا دفن زن و مرد نامحرم در یک قبر به خاطر ضرورت جایز است؟

پاسخ دهنده: معظم له

دفن مرد و زن نامحرم در یک قبر جایز است به شرط این که خلاف نظر واقف گورستان یا ولى میت نباشد