اگر کسى غسل جنابت کند و نماز صبح را با آن بخواند اما ظهر متوجه شود که مانعى از رسیدن آب در بدنش بوده است نمازش چه حکمى دارد؟

پاسخ دهنده: معظم له

قضاى نماز صبح را بعد از غسل انجام دهد.

آیا زن محتلم مى شود و در صورت احتلام غسل واجب است؟

پاسخ دهنده: معظم له

اگر منى خارج شود غسل واجب است.

اگر مهمانى محتلم شود دست رسى به آب نداشته باشد در صورتى که آب را از صاحب خانه بپرسد احتمال دارد درباره مهمان بدگمان شود و مورد اتهام قرار بگیرد.اگر با تیمم نماز بخواند لباس پاک ندارد و اگر عریان شود ساتر براى عورت ندارد.در این صورت وظیفه اش چیست؟

پاسخ دهنده: معظم له

احتمالات یاد شده مانع از سؤال نمی شود زیرا احتلام امر طبیعى است و با همان لباس نماز بخواند.

آیا قاعده تجاوز در وضو، غسل و تیمم مانند نماز جارى مى شود؟
ج : قاعده تجاوز جارى نمى شود اما قاعده فراغ جارى مى شود

پاسخ دهنده: معظم له

اگر کس غسل کند و دیگرى بر او آب بریزد اعانت بر غسل حساب می شود؟
ج : اعانت حساب نمى شود.

اگر کسى ماشین شخص دیگر و یا خود او را اجاره کند که وسایل او را تا فلان مقصد حمل نماید ولى در بین راه به مانع برخورد کرد و نتوانست بار را به مقصد برساند، آیا اجیر استحقاق اجرت را دارد؟

پاسخ دهنده: معظم له

اگر غرض رساندن بار به مقصد بوده است و اجیر آن را نرسانده باشد مستحق اجرت نیست.،و اگر غرض برداشتن بار بوده است تا هر مقدار راه که بتواند ببرد، در این صورت تا هرکجا که حمل کرده است به همان اندازه مستحق اجرت است.به عبارت دیگر: اگر اجاره به نحو وحدت مطلوب بوده باشد مستحق اجرت نیست و اگر به نحو تعدد مطلوب بوده باشد مستحق اجرت به مقدار عملش است.

اگر در قرارداد اجاره، مبلغ اجاره را در هر ماه معین نمایند.اما مدت اجاره معلوم نباشد.چنین اجاره اى صحیح است؟

پاسخ دهنده: معظم له

اگر مدت اجاره اصلا معلوم نباشد این اجاره باطل است.بجز ماه اول که صحیح است.

شخصى خانه اى را به مدت یک سال اجاره می کند.بعد از پایان مدت صاحب خانه حاضر به تمدید اجاره نیست، مستأجر هم نمی تواند خانه اى دیگر پیدا کند.باتوجه به عدم رضایت مالک تصرف در آن خانه چه حکم دارد؟

پاسخ دهنده: معظم له

تصرف در خانه بدون رضایت مالک حرام است.و تصرف کننده ضامن اجره المثل می باشد.ولى در حد متعارف باید صاحب منزل تا پیدا کردن خانه اى جدید، سکونت در منزل را با اجرت یا بدون اجرت اجازه بدهد.

معمول است که خانه اى را به مبلغ زیادى رهن می کنند ومبلغ کمی اجاره تعیین می کنند.چنین رهن و اجاره اى چه حکمی دارد و صورت صحیح و مشروع این قراردادهاى رهن و اجاره چگونه است؟

پاسخ دهنده: معظم له

این قراردادها ممکن است به دو صورت واقع شوند که در یک صورت صحیح و در صورت دیگر باطل است که براى هرکدام مثالى ذکر می شود.اما صورت صحیح : اگر صاحب خانه به مستاجر بگوید، این خانه را (که اجارة آن مثلا درماه سى هزارتومان است ) براى شما تا مدت یک سال ماهى سه هزار تومان اجاره می دهم، مشروط به اینکه هفقصد هزار تومان مثلا قرض الحسنه بدهى، این اجاره و قرض الحسنه صحیح است و خانه هم عرفا در رهن قرار دارد.اما صورت غیر صحیح : عکس صورت قبلى است یعنى قرض دهنده بگوید که هفقصد هزار تومان براى صاحب خانه قرض می دهد، اما مشروط به اینکه قرض گیرنده خانه اش را ماهانه مبلغ سه هزار تومان مثلا به وى اجاره بدهد، این رباء قرضى وحرام است.

اگر کسى کارگرى را براى کار در خانه و یا محل کارش بیاورد.ولى مصالح ساختمانى و بنا حاضر نباشد و این کارگر یک روز را بیکار بماند، آیاکارگر حق اجرت دارد؟

پاسخ دهنده: معظم له

اگر قبلا تعیین شده باشد مستحق همان است واگر معین نشده باشد مستحق اجره المثل است.

اگر کسى حیوانى را براى حمل بار از قریه اى به قریه اى دیگرى در روز معینى اجاره نماید و در اثر برف و بارندگى شدید نتوانست بار را برساند.مالک حیوان حق مطالبة اجرت را دارد؟

پاسخ دهنده: معظم له

حق مطالبة اجرت را ندارد.

کسى خانه اى را به صورت قرارداد مطلق وکلى اجاره می کند.نه شرط شده است که باید شخص مستأجر از آن استفاده کند و نه تصریح به این شده است که مستأجر می تواند به کسى دیگر اجاره دهد.آیا مستاجر حق دارد خانه را به کس دیگرى اجاره دهد؟

پاسخ دهنده: معظم له

اگر شرط مباشرت نشده باشد حق دارد اما به همان مبلغى که اجاره کرده است نه بیشتر از آن، مگر اینکه کارهایی مانند تعمیر و سفید کارى روى خانه انجام داده باشد و یا در صورتیکه خانه را به غیر جنسى که اجاره گرفته است اجاره دهد.

خانه یا باغى است مشترک میان چند نفر، یکى از شرکاء بدون رضایت دیگران می تواند حصه اى خود را اجاره بدهد یا نه؟

پاسخ دهنده: معظم له

می تواند اجاره دهد و مستأجر با سایر شرکاء در انتفاع از آن خانه یا باغ شریک می شود.

خانه یا زمینى براى مدت دو سال اجاره داده می شود.در این مدت اگر مالک و یا مستأجر فوت کند اجاره باطل می شود؟

پاسخ دهنده: معظم له

تا زمانى که مدت اجاره سر نرسیده باشد، اجاره به صحت خود باقى است

با موت موجر و مستاجر اجاره باطل می شود؟

پاسخ دهنده: معظم له

باطل نمی شود.اما اگر در اجاره شرط مباشرت شده باشد که فقط مستأجر حق استفاده را دارد، در این صورت موجر خیار فسخ دارد.

اگر حیوانى براى حمل و بارکشى و یا براى استفاده از شیرش اجاره شود آیا مانند بیع خیار حیوان و مجلس دارد؟

پاسخ دهنده: معظم له

در قرارداد اجاره خیار حیوان و مجلس نیست.

اگر کسى حیوانى را براى مدتى اجاره نماید و بعد از چند روز این حیوان تلف شود و یا پایش بشکند و نتواند راه برود آیا اجاره باطل می شود؟

پاسخ دهنده: معظم له

مستأجر خیار فسخ دارد، چه اجاره را فسخ کند یا راضى شود در هر دو صورت مالک مستحق اجرت چند روز (که حیوان بعد از اجاره سالم بوده است ) می باشد.و اگر مالک اجارة تمام مدت را قبلاگرفته باشد باید اجارة بعد از تلف شدن و یا معیوب شدن حیوان را به مستأجر برگرداند.

کسى پارچه اى را به خیاط می دهدکه براى او قبا بدوزد و سایر مایحتاج قبا را هم در اختیار خیاط قرار می دهد ولى خیاط در اثر بى توجهى و سهل انگارى اشتباهاً آن پارچه رابعد از دوختن به کس دیگر می دهد.آیا خیاط ضامن پارچه است یا ضامن قبا؟

پاسخ دهنده: معظم له

ضامن قبا است، ولى اگر متمکن و قادر بر استرداد قبا نباشد، باید قیمت قبا را براى مالک پارچه بدهد.ولى حق گرفتن اجره المثلى که از قبل تعیین شده است دارد.

آیا زن می توان بدون اجازه شوهر اجیر شود؟

پاسخ دهنده: معظم له

اگر منافات با حقوق شوهر نداشته باشد می تواند اجیر شود.اما در کارهاى که با حقوق شوهر منافات داشته باشد، در صحت اجاره اذن شوهر لازم است.

آیاگرفتن اجرت درتغسیل، تکفین وتدفین اموات جایز است؟

پاسخ دهنده: معظم له

در مقابل انجام دادن اصل این کارها جایز نیست.اما در برابر انجام دادن این اعمال باکیفیت خاصى اشکال ندارد.مثل اینکه بگوید با آب گرم غسل داده شود.

معمول است که خانه اى را به مبلغ زیادى رهن می کنند ومبلغ کمی اجاره تعیین می کنند.چنین رهن و اجاره اى چه حکمی دارد و صورت صحیح و مشروع این قراردادهاى رهن و اجاره چگونه است؟

پاسخ دهنده: معظم له

این قراردادها ممکن است به دو صورت واقع شوند که در یک صورت صحیح و در صورت دیگر باطل است که براى هرکدام مثالى ذکر می شود.اما صورت صحیح : اگر صاحب خانه به مستاجر بگوید، این خانه را (که اجارة آن مثلا درماه سى هزارتومان است ) براى شما تا مدت یک سال ماهى سه هزار تومان اجاره می دهم، مشروط به اینکه هفقصد هزار تومان مثلا قرض الحسنه بدهى، این اجاره و قرض الحسنه صحیح است و خانه هم عرفا در رهن قرار دارد.اما صورت غیر صحیح : عکس صورت قبلى است یعنى قرض دهنده بگوید که هفقصد هزار تومان براى صاحب خانه قرض می دهد، اما مشروط به اینکه قرض گیرنده خانه اش را ماهانه مبلغ سه هزار تومان مثلا به وى اجاره بدهد، این رباء قرضى وحرام است.